Misia OSN UNTAET

UNTAET (UNMISET) misia OSN vo Východnom Timore

United Nations Mission of Support in East Timor (2001 – 2003)

 

Na základe Mandátu Generálneho tajomníka OSN č. DPKO/MILAD/200149 zo dňa 15. 2. 2001 vláda SR vo svojom uznesení č. 435 zo 157. schôdze vlády SR zo d?a 16. 5. 2001 rozhodla a NR SR 12. 6. 2001 schválila účasť Armády SR na mierovej misii vo Východnom Timore – UNTAET. Ministerstvo obrany SR zahájilo potrebné kroky na splnenie úlohy – vyslanie personálu poľnej nemocnice do Východného Timoru do 30. 6. 2001. Bol vykonaný širší výber uchádzačov do misie,  predovšetkým v kategórii profesionálnych vojakov ako aj občianskych zamestnancov vojenských nemocníc. Chýbajúci personál bol vyžiadaný prostredníctvom okresných vojenských správ a to predovšetkým z osôb, ktorí sú v databanke záujemcov o mierové misie Armády SR. Od 30. 5. 2001 prebiehal výcvik jednotky vo Výcvikovej základni mierových síl OSN v Nitre. Na výcviku sa zúčastnil väčší počet osôb, než bol vyslaný do misie. Do Východného Timoru bola dňa 5. 7. 2001 vyslaná vojenská poľná nemocnica, ktorá sa rozvinula v meste SUAI.

Išlo o zdravotnícke zariadenie 2. úrovne, ktoré poskytovalo odbornú zdravotnú starostlivosť príslušníkom vojsk UNTAET o počte asi 2 000 ľudí. Do misie bolo vyslaných  35 príslušníkov, 5 ks techniky a 16 ks kontajnerov vrátane kuchyne.Z 35 osôb bolo 13 občianskych zamestnancov (zdravotných sestier).

Jednotka ukončila činnosť a bola prepravená do SR v decembri 2003.