Spoločenské vyhlásenie

I. stretnutie vedúcich predstaviteľov občianskych združení Slovenskej republiky majúci vzťah k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Vyjadrujeme vzájomnú zhodu zo záverov stretnutia 21. januára 2016 v Trenčíne a zo základných dokumentov občianskych združení so vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, vydávajú ich vedúci predstavitelia nasledovné spoločné vyhlásenie:

Vychádzajúc z aktuálneho medzinárodného vojensko-politického napätia, spôsobeného vojnovými konfliktami a migračnou vlnou, je v záujme občanov Slovenska zaručenie ich bezpečnosti. Preto od Ozbrojených síl SR očakávame pripravenosť na obranu štátu, na zachovanie mieru, bezpečnosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a na spoločnú obranu proti napadnutiu.

Naším cieľom je prispieť k posilneniu verejnej mienky, že vojenská profesia nemôže byť posudzovaná kritériami mierového obdobia. Pozitívne vnímame prijatie zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý vytvára predpoklady pre stabilitu služby v Ozbrojených silách a skvalitňovanie ich profesionality. Je však potrebné verejnosti viac približovať špecifické podmienky
vojenskej služby a požiadavky, ktoré vojak musí mať zabezpečené, aby svoju úlohu a poslanie bol schopný plniť. Zdôrazňujeme, že vojak – občan v uniforme, potrebuje aj zvláštnu ochranu. Musí mať zákonom zabezpečený pocit sociálnej istoty pre seba a jeho rodinu nielen počas aktívnej služby, ale aj po jej skončení. Podporujeme opatrenia smerujúce k modernizácii vôjsk, vycvičenosti a profesionálnej pripravenosti vojakov a na splnenie úloh v rôznych sťažených podmienkach. Očakávame zvýšenie aktivity a opatrení, ktoré smerujú k výcviku aktívnych záloh.

Vedúci predstavitelia občianskych združení, ktorých členskú základňu tvoria profesionálni vojaci, vojaci v zálohe a vojaci vo výslužbe, budú naďalej podporovať legislatívu nasmerovanú ku skvalitneniu podmienok služby profesionálnych vojakov, žien v ozbrojených silách, starostlivosti o ranených, dlhodobo chorých, pozostalých, vojnových veteránov a vojenských dôchodcov.

Predseda Klubu generálov SR, prezident Slovenského leteckého zväzu gen. M. R. Štefánika, podpredsedníčka Združenia žien v Armáde SR, prezident Klubu vojenských výsadkárov SR, viceprezident Únie vojnových veteránov SR, viceprezident UN – Veterán Slovakia a prezident Zväzu vojakov SR sa dohodli, že spoločné stretnutia budú organizovať každoročne, na ktorých si vymenia skúsenosti vo svojej práci a budú podporovať spoločné programy v sociálnej oblasti. Nasledujúce stretnutie v roku 2017 bude organizovať Klub generálov SR.

podpis1
podpis2