UZNESENIE

1. snemu UN VETERAN SLOVAKIA

konaného dňa 19.januára 2013 v Seredi

Vážené pracovné predsedníctvo, členovia a sympatizanti, návrhová komisia predkladá snemu na schválenie nasledovný návrh uznesenia:

1. Snem občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA schvaľuje:

–        prednesenú správu o činnosti občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA od jeho založenia do konca roku 2012,

–        prednesenú správu o finančnom hospodárení občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA od 7. marca 2012 do konca roku 2012,

–        v súlade so stanovami, formálne ukončenie mandátu doterajších členov Riadiaceho výboru v zložení Štefan Jangl, Radislav Jelínek, Ľubomír Mičátek, Dušan Ščevík a Jaroslav  Valko s nadobudnutím platnosti ich mandátu pre nasledujúce funkčné obdobie,

–        prednesenú správu volebnej komisie a potvrdenie Ing. Štefana Jangla, PhD. za prezidenta UN VETERAN SLOVAKIA a štatutára, Ing. Jaroslav Valka za viceprezidenta pre organizačné a medzinárodné vzťahy a štatutára, Ing. Miroslav Klimeka  za viceprezidenta pre ekonomiku a hospodárenie a štatutára,

–        plán činnosti občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA do nasledujúceho snemu,

–        symboly občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA – znak a zástava

–        zvolenie revíznej komisie v zložení:

Mgr. Ingrid Tomeková, PhD.

Ing. Bartolomej Slivenský

Mgr. Ivana Hanuljaková

2. Snem občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA ukladá:

–        Riadiacemu výboru spracovať a predložiť na MO SR žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2013 v zmysle §2 pism. a) až d) zákona č. 435/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre projekty:

–          Memoriál plk. IVANA – futbalový turnaj, strelecká súťaž

–          Prednášková činnosť – „Slovenskí vojaci v mierových misiách OSN“,

–          Pamätník Sereď – výstavba pamätníka príslušníkom mierových misii OSN a poveriť pána Ing. arch. Libora Nešťáka spracovaním projektovej dokumentácie a zastupovaní pri  povoľovacom konaní.

–          Spracovanie výstavy – „20. výročie odchodu slovenských vojakov (ženistov) do mierovej misie OSN na Balkáne“.

Termín: do konca februára 2013

 

–        Riadiacemu výboru, pokračovať v uzatváraní  dohôd o spolupráci s partnermi zdieľajúcimi spoločné hodnoty a ciele.

Termín: do konca decembra 2013

 

–        Riadiacemu výboru, pripraviť list s informáciou pre NGŠ OS SR a MiO SR, kde im oznámiť rozhodnutie snemu UV VETERAN SLOVAKIA o zmietavom postoji ku prezentovanému „zlúčeniu“ UVV SR a UN VETERAN SLOVAKIA na sneme UVV.

Termín: konca januára 2013

 

–        Riadiacemu výboru a všetkým členom, zabezpečiť účasť na podujatiach organizovaných občianskym združením UN VETERAN SLOVAKIA a na podujatiach na základe pozvánok od partnerov.

Termín: priebežne

 

–        Riadiacemu výboru, aktualizovať plán činnosti občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA na rok 2013 v náväznosti na výsledok žiadosti o poskytnutie dotácii z MO SR.

Termín: do 30. apríla 2013

3. Snem občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA berie na vedomie:

–        stanovisko prednesené prezidentom o.z. UN VETERAN SLOVAKIA Ing. Štefanom Janglom, ku bodu 1.odseku 4 uznesenia Únie vojnových veteránov ku zlúčeniu oboch organizácii,

–        informáciu o výstavbe a financovaní pamätníka príslušníkom mierových misii OSN pri príležitosti 20.výročia odchodu slovenského ženijného práporu do prvej misie OSN na Balkáne v máji roku 1993.

 

 

V Seredi 19. januára 2013

 

za

UN VETERAN SLOVAKIA

Ing. Štefan Jangl,PhD.

prezident