Ministerstvo obrany SR a spoločnosť HOREZZA, a.s. uzatvorili 3. januára 2022 „Zmluvu o spolupráci podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“, ktorej predmetom je poskytovanie zliav pre vojnových veteránov v ubytovacích zariadeniach spoločnosti HOREZZA, a.s. a určenie podmienok pri prezentácii jej ubytovacích zariadení. Táto zmluva nadobudla účinnosť 6. januára 2022 a je zverejnená na stránke Ministerstva obrany SR v časti Vojnoví veteráni.

Spoločnosť HOREZZA, a. s. sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť vojnovým veteránom zľavu z ceny ubytovania vo výške 40 % (vrátane ceny raňajok) v mesiaci apríl a november v danom roku. Zľavu z ceny ubytovania vo výške 30 % (vrátane ceny raňajok) sa spoločnosť HOREZZA, a.s. zaväzuje poskytnúť vojnovým veteránom v ostatných mesiacoch v danom roku. Táto zľava sa bude vzťahovať okrem vojnového veterána aj na jeho manželku/manžela, družku/druha, deti a vnúčatá.

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. SEĽUZ-240-2/2021 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi
HOREZZA, a.s. Teplická 81, 921 01 Piešťany zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10414/T IČO: 36 280 127 DIČ: 2022129384 IČDPH: SK2022129384 v mene ktorej koná: PhDr. Mgr. Július KOLOCSÁNYI generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
(ďalej len: „HOREZZA, a.s.“)
a
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava IČO: 30 845 572 zastúpené: JUDr. Martin JAKÁL generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky – na základe poverenia č. KaMO-21-262/2021
(ďalej len: „MO SR“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
Čl. I Predmet zmluvy
(1) Predmetom tejto zmluvy je určenie podmienok spolupráce medzi HOREZZA, a.s. a MO SR pri poskytovaní zliav vojnovým veteránom v ubytovacích zariadeniach HOREZZA, a.s. a určenie podmienok pri prezentácii ubytovacích zariadení HOREZZA, a.s. na webovom sídle MO SR. Zľavy sa vzťahujú na všetky ubytovacie zariadenia HOREZZA, a.s.
Čl. II Podmienky a rozsah poskytnutia zliav
(1) Osoby, ktorým je poskytovaná zľava podľa tejto zmluvy sú vojnoví veteráni podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Skutočnosť, či je daná osoba vojnovým veteránom, si ubytovacie zariadenie pre účely nároku na poskytnutie zľavy overí na základe preukazu vojnového veterána a preukazu totožnosti danej osoby. Vzor preukazu vojnového veterána pre HOREZZA, a. s. poskytne MO SR.
(2) Ďalšími osobami na poskytnutie zľavy podľa tejto zmluvy sú manžel/manželka, druh/družka, ktorí žijú s vojnovým veteránom v spoločnej domácnosti, deti a vnúčatá, ktorých nárok na poskytnutie zľavy (príbuzenský vzťah) si ubytovacie zariadenie overí čestným vyhlásením predloženým danou osobou/osobami na recepcii príslušného ubytovacieho zariadenia a predložením preukazu totožnosti (spolu osoby podľa ods. 1 a 2 ďalej ako „oprávnené osoby“).
(3) HOREZZA, a.s. sa zaväzuje, že poskytne za podmienok uvedených v tejto zmluve oprávneným osobám podľa tejto zmluvy zľavu z ceny ubytovania vo výške 30%, vrátane ceny raňajok v mesiaci január, február, marec, máj, jún, júl, august, september, október a december v danom roku.
(4) HOREZZA, a.s. sa zaväzuje, že poskytne za podmienok uvedených v tejto zmluve oprávneným osobám podľa tejto zmluvy zľavu z ceny ubytovania vo výške 40 %, vrátane ceny raňajok, v mesiaci apríl (v termíne od 1. apríla do 30. apríla) a v mesiaci november (od 1. novembra do 30. novembra) v danom roku.
(5) Zľava sa poskytuje v termínoch odsúhlasených HOREZZA, a.s. podľa kapacitných možností jej ubytovacích zariadení. MO SR bude vhodným spôsobom informovať oprávnené osoby o výške zliav, ktoré si môžu uplatniť v zariadeniach HOREZZA, a.s. podľa tejto zmluvy. Úhrada pobytu bude zo strany oprávnených osôb realizovaná na recepcii príslušného ubytovacieho zariadenia pri nástupe na rezervovaný pobyt.
(6) Zoznam zariadení a rozsah poskytovaných služieb, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie zliav podľa ods. 3 a ods. 4 tohto článku zmluvy tvoria prílohu č. 1.
(4) Ceny ubytovania, ceny ostatných služieb a storno podmienky sú uvedené v cenníkoch, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke https://granithotels.sk/ .
(5) Zľavy podľa tejto zmluvy nie je možné kombinovať s inými zľavami z ceny ubytovania v zariadeniach HOREZZA, a. s. Zľavy budú poskytnuté z ceny ubytovania podľa platného cenníka v čase realizácie rezervácie v zmysle odseku 3 a 4 tohto článku.
(6) Osoba oprávnená podľa tejto zmluvy vykoná rezerváciu pobytu minimálne 30 kalendárnych dní pred nástupom na pobyt. O tejto podmienke bude MO SR oprávnené osoby vhodným spôsobom informovať.
(7) Príslušné zariadenie HOREZZA, a. s. pred absolvovaním vybraných liečebných procedúr oprávnenými osobami vykoná jednorazovú lekársku prehliadku oprávnených osôb na základe nimi predloženej zdravotnej dokumentácie. U oprávnených osôb starších ako 74 rokov príslušné zariadenie HOREZZA, a. s. vykoná jednorazovú lekársku prehliadku pred absolvovaním akejkoľvek liečebnej procedúry podľa prílohy č. 2. Jednorazová lekárska prehliadka je bezplatná. O tejto podmienke bude MO SR oprávnené osoby vhodným spôsobom informovať.
Čl. III Podmienky a rozsah prezentácie ubytovacích zariadení
(1) MO SR sa zaväzuje zabezpečiť prezentáciu zariadení HOREZZA, a.s. a informáciu o možnosti uplatnenia zliav v týchto zariadeniach podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, a to najmä v rámci svojho webového sídla www.mosr.sk.
(2) HOREZZA, a.s. sa zaväzuje oznámiť MO SR všetky zmeny, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb, na ktoré sa uplatňujú zľavy podľa tejto zmluvy.
Čl. IV Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
(2) Platnosť zmluvy možno ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
(3) Pri podstatnom porušení zmluvných povinností jednou zo strán zmluvy má druhá zmluvná strana právo od tejto zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa podľa tejto zmluvy rozumie: a) porušenie povinností podľa čl. II tejto zmluvy, b) zmena výšky dohodnutej zľavy, c) podstatná zmena podmienok poskytovania zliav dohodnutých v zmluve, d) porušenie povinností podľa čl. III tejto zmluvy. (4) Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
(5) Spory zmluvných strán týkajúce sa obsahu tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou budú riešiť zmluvné strany predovšetkým vzájomným rokovaním a následnou dohodou zmluvných strán.
(6) Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že za MO SR bude kontaktnou osobou generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR a za HOREZZA, a.s. jej predseda predstavenstva alebo nimi poverená osoba.
(7) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy.
(8) Zmluva sa vyhotovuje v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých MO SR dostane dva rovnopisy a HOREZZA, a.s. jeden rovnopis.
(9) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
(10) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej skoršieho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
(11) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú vlastnoručnými podpismi.
Za HOREZZA, a.s.: Za MO SR:
V …………………………….. dňa ………………….. V …………………………. dňa ………………….
……………………………………………………………….. …………………………………………………………. PhDr. Mgr. Július KOLOCSÁNYI JUDr. Martin JAKÁL generálny riaditeľ a predseda predstavenstva generálny riaditeľ HOREZZA, a.s. sekcie ľudských zdrojov MO SR
Príloha č. 1
Prehľad zariadení HOREZZA, a.s. a poskytovaných služieb (na ktoré sa vzťahuje zľava podľa čl. II ods. 3 a ods. 4)
HOREZZA, a.s. poskytne oprávneným osobám v ubytovacom zariadení:
Hotela GRANIT Piešťany, kúpeľný ústav:
– voľný vstup do bazénov, denne počas otváracích hodín; – pri pobyte dlhšom viac ako 2 noci môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť bezplatne absolvovať maximálne 1 liečebnú procedúru uvedenú v prílohe č. 2 tejto zmluvy; – pri pobyte dlhšom viac ako 5 nocí môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť bezplatne absolvovať maximálne 2 liečebné procedúry uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Hotela GRANIT Tatranské Zruby, klimatické kúpele:
– voľný vstup do bazénov, denne počas otváracích hodín; – pri pobyte dlhšom viac ako 2 noci môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť bezplatne absolvovať maximálne 1 liečebnú procedúru uvedenú v prílohe č. 2 tejto zmluvy; – pri pobyte dlhšom viac ako 5 nocí môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť bezplatne absolvovať maximálne 2 liečebné procedúry uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Hotela GRANIT Nová Polianka, klimatické kúpele:
– voľný vstup do bazénov, denne počas otváracích hodín; – pri pobyte dlhšom viac ako 2 noci môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť bezplatne absolvovať maximálne 1 liečebnú procedúru uvedenú v prílohe č. 2 tejto zmluvy; – pri pobyte dlhšom viac ako 5 nocí môže osoba oprávnená podľa tejto zmluvy využiť možnosť bezplatne absolvovať maximálne 2 liečebné procedúry uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Hotela GRANIT Smrekovica
– voľný vstup do wellness zariadenia denne v čase otváracích hodín počas celej doby pobytu.

Príloha č. 2
Zoznam bezplatných procedúr
Hotel GRANIT Piešťany, kúpeľný ústav
Oxygenoterapia Inhalácia Skupinové cvičenie vo vode Uhličitý kúpeľ
Hotel GRANIT Tatranské Zruby, klimatické kúpele
Oxygenoterapia Vibrogym Masážne kreslo Inhalácia s minerálnou vodou Biolampa
Hotel GRANIT Nová Polianka, klimatické kúpele
Oxygenoterapia Biolampa Inhalácia Parafínový zábal Vírivka na dolné/horné končatiny

Ceny ubytovania a ceny ostatných služieb sú uvedené v cenníkoch, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke  https://granithotels.sk/ .