Misia OSN UNFICYP

UNFICYP, Cyprus, od r.  2001

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus , Mierová misia na Cypre. Misia UNFICYP je jednou z najstarších misií OSN (od roku 1964). Misia bola vytvorená na základe rozhodnutia bezpečnostnej rady OSN č. 186 z marca 1964.

Ozbrojené sily SR pôsobia v mierovej operácii OSN  UNFICYP na CYPRE na základe uznesenia Národnej rady SR č. 1372 z  10. mája 2001.

Národná rada SR svojím uznesením č. 1372 z 10. mája 2001 vyslovila súhlas s vyslaním jednotky Armády SR do mierovej misie UNFICYP. V máji 2001 tak do misie UNFICYP prišli prví príslušníci slovenských ozbrojených síl. Postupným procesom prevzali velenie v jednom z troch sektorov od príslušníkov AUSHUNCON-u (príslušníci rakúskych a maďarských ozbrojených síl). V júni 2001 sa uskutočnil oficiálny akt odovzdania Sektoru 4 slovenskému kontingentu, čím SLOVHUNCON (slovensko-maďarský kontingent) operačne plne zodpovedá za tento sektor. Významnou je skutočnosť, že sa tak stalo po prvýkrát v histórii, čo Slovenská republika prevzala velenie v niektorom zo sektorov misie. Sektor 4 sa nachádza na východ od hlavného mesta a má dve slovenské a jednu maďarskú rotu. Od septembra 2004 pôsobia v Sektore 4 aj dôstojníci chorvátskeho kontingentu. Veliteľstvo práporu sa nachádza v meste Famagusta.

Náš kontingent v počte 196 príslušníkov OS SR plní úlohy v priestore operačnej zodpovednosti, ako i úlohy pre potreby velenia mierovej misie UNFICYP vyplývajúce z mandátu a poslania mierovej misie. Cieľom misie je zabrániť obnoveniu bojov medzi cyperskými Grékmi a Turkami, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami a prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove.

Hlavná úloha spoločnej jednotky, stanovená mandátom OSN pre misiu UNFICYP, je udržiavanie prímeria na čiarach zastavenia paľby opozičných síl, zamedzenie opätovného vypuknutia konfliktu a prispievanie k návratu situácie do normálnych podmienok.

Celková situácia v Sektore IV bola poznamenaná najmä rozsiahlymi konštrukčnými aktivitami jednotiek Národnej Gardy (NG) na jednotlivých pozíciách pozdĺž čiary zastavenia paľby. Na druhej strane príslušníci Sektoru IV čelili snahe Tureckých jednotiek (TF) o násilné obsadenie časti nárazníkovej zóny pod hrozbou použitia ozbrojenej sily.

Najvýznamnejšie incidenty boli poznamenané nervozitou pred očakávaným jednaním o vstupe Turecka do EÚ, čo sa premietla i do správania opozičných síl na čiarach zastavenia paľby najmä v mesiacoch júl a august 2005.

Okrem úloh v Sektore IV plnili príslušníci slovenského kontingentu operačné úlohy aj v Sektore I v prospech príslušníkov ozbrojených síl Argentíny a v Sektore II v prospech príslušníkov ozbrojených síl Veľkej Británie. Príslušníci ženijnej jednotky nášho kontingentu zabezpečovali údržbu inžinierskych sietí na veliteľstve operácie v Nikózii. Pravidelne, v súčinnosti s argentínskou stranou boli vykonávané operačné lety nad nárazníkovou zónou, kde bol vykonávaný fotografický prieskum vybraných pozícií a monitorovali sa kontrolné body Pergamos a Strovilia, ktoré sú od apríla 2003 otvorené pre civilné obyvateľstvo.

Sektor IV začal v mesiaci október 2005 realizovať ďalšie zmeny v systéme hliadkovania. Rastúci počet incidentov na čiarach zastavenia paľby opozičných síl bol jedným zo stimulov, ktoré viedli k zvýšeniu jeho variability. Hlavným cieľom týchto zmien bolo zvýšenie intenzity a foriem hliadkovania. Celkový počet príslušníkov OS SR bol znížený na 210

Novým prvkom v štruktúre mierovej misie UNIFCYP po redukcii počtov od roku 2005 sú vojenskí pozorovatelia – styční dôstojníci (MOLO – Military Observer Liaison Officer), ktorých úlohou je zabezpečiť vyjednávanie a vyššiu formu komunikácie s jednotkami opozičných síl na úrovni styčných dôstojníkov, veliteľov práporov, prípadne veliteľov plukov.

V súčasnosti plní úlohy v operácii UNFICYP 196 príslušníkov OS SR, ktorých hlavnými úlohami sú monitorovanie nárazníkovej zóny medzi tureckou a gréckou stranou, hlásenie akýchkoľvek porušení rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a udržiavanie status quo vo vnútri nárazníkovej zóny.

V programovom pláne rezortu na roky 2006-2011 sa počíta aj naďalej s udržaním Slovenskej republiky ako jednej z veliacich krajín v tejto mierovej operácii. Misia je vhodná ako vôbec prvá skúsenosť pre vyslanie PrV OS SR do medzinárodného vojenského prostredia. Dôstojníci pôsobiaci na medzinárodnom veliteľstve misie získavajú praktické, odborné a jazykové skúsenosti, na základe ktorých sú pripravení pracovať aj v štruktúrach NATO. V strednodobej a dlhodobej perspektíve by mala byť účasť SR ako vedúcej krajiny sektoru zachovaná v súlade s požiadavkami OSN

Technika práporu pozostáva z 19 ks slovenskej a 59 ks prenajatej techniky od OSN. V súlade s MOU je lízingovaná táto slovenská technika:

Aktis 4×4, valník 7 ks
Aktis 4×4, cisterna 1 ks
Aktis 4×4, žeriav 1 ks
VW  T-4, sanitka 3 ks
Tatra 815 6×6 cisterna 2 ks
Tatra 815 S1,S3 2 ks
JCB 1 ks
VV 110, valec 1 ks
DV 35 C, Desta 1 ks

 

Ženijné zabezpečenie sektoru  je vykonávané ženijnou čatou, ktorá zabezpečuje ženijné a údržbárske práce v 4 táboroch a na 62 pozorovacích stanovištiach, celkovo približne 250 budov a zariadení.

Zásobovanie materiálom pre plnenie jednotlivých úloh je zabezpečené centrálnymi skladmi Cyperskej republiky a nákupom ženijného materiálu prostredníctvom ženijného oddelenia veliteľstva misie. Vykonávanie zásobovania prebieha pravidelne 1 x týždenne.