UN – VETERAN SLOVAKIA

PROGRAM SNEMU

1. OTVORENIE SNEMU ,vykoná Ing Štefan Jangl,PhD,prezident UNVS

2. VOĽBA MANDÁTOVEJ KOMISIE

3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE

4. VOĽBA REVÍZNEJ KOMISIE

5. SPRÁVA O ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA UN-VETERAN SLOVAKIA, prednesie Ing.Štefan Jangl,PhD

6. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ,prednesie Ing.Miroslav Klimek,viceprezident pre ekonomiku

7. NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI UNVS NA OBDOBIE DO NÁSLEDUJÚCEHO SNEMU,prednesie Ing.Ľubomír Mičátek,člen riadiaceho výboru UNVS

8. STANOVISKO K UZNESENIU UVV/bod 1,odsek 4,Uznesenia UVV/,prednesie Ing.Štefan Jangl,PhD,prezident UNVS

9. PREROKOVANIE VÝSTAVBY A FINANCOVANIA PAMATNÍKA K 20.VÝROČIU ODOSLANIA SLOVENSKÉHO žpr DO PRVEJ MISIE OSN,prednesie Dušan Ščevík,čestný viceprezident UNVS

10. PREROKOVANIE A SCHVÁLENIE NÁVRHU SYMBOLOV/ZNAKU A ZÁSTAVY/,prednesie Ing.Radislav Jelínek,člen riadiaceho výboru UNVS

11. DISKUSIA

12. SPRÁVA MANDÁTOVEJ,NÁVRHOVEJ A REVÍZNEJ KOMISIE

13. NÁVRH UZNESENIA,prednesie Ing.Jaroslav Valko,viceprezident UNVS pre zahraničné vzťahy

14. ZÁVER