Naše aktivity

Predmetom činnosti Združenia je aj : 

• aktívna spolupráca s orgánmi Ministerstva obrany / vnútra Slovenskej republiky pri vzdelávaní profesionálnych vojakov a činnosti, ktorých cieľom je sprístupnenie vedomostí a skúseností a príprava pre vyslanie do MM OSN,
• podpora pri výchove mládeže pri popularizácii vojenskej služby a rozvoji vlastenectva, 
• aktívna činnosť v rozsahu verejného záujmu, aktivity v oblasti pomoci obyvateľom v období ochrany a likvidácie následkov živelných udalostí, ….
• psychická a sociálna podpora členov a sympatizantov Združenia formou pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, zabezpečovanie opatrovateľskej služby, psychická podpora pri pobyte v nemocnici, účasť na vojenských pohreboch a poskytovanie dostupnej pomoci pozostalým,

• spolupráca s útvarmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky a s inými občianskymi združeniami, ktoré majú podobné záujmy.

Pozrite si naše portfólio aktivít

veteran