SPRÁVA O ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA UN-VETERAN SLOVAKIA

Dňa 20.02 2012 sa uskutočnil Ustanovujúci snem, za účasti pánov Jangla, Jelínka, Mičátka, Ščevíka a Valka, na ktorej boli prijaté stanovy, zvolený prípravný riadiaci výbor, ako aj štatutárny orgán občianskeho združenia.

Prípravný výbor podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov predložil návrh MV SR na registráciu občianskeho združenia s názvom: UN – VETERAN SLOVAKIA so sídlom Sereď, Šintavská 14, skratka UNVS.

Občianske Združenie UN-VETERAN SLOVAKIA bolo oficiálne založené dňa 7. marca 2012 registráciou na Ministerstve vnútra SR. (číslo spisu   VVS/1-900/90-392 29, IČO 42289408, DIČO 2023507508) a po doručení oznámenia o registrácii bola táto skutočnosť písomne oznámená na MO SR a GŠ OSSR.

 

Bolo iniciované stretnutie s náčelníkom oddelenia vojnových veteránov MO SR p.Kostrom, s ktorým sa konzultovali formy vzájomnej spolupráce. Prezident UNVS taktiež písomnou formou oslovil NGŠ ASR a predsedu klubu generálov genmjr. v.v. Ing. Františka Blanárika so žiadosťou o spoluprácu a podporu nášho občianskeho združenia. V listoch bol uvedený dôvod založenia OZ UNVS, ako i žiadosť a návrh väčšiny bývalých účastníkov mierových misií, z ktorých niektorí, do jeho vzniku, boli  aj členmi  ÚNIE VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, vedeného plk. v. v. Ing. Ľubomírom Kolenčíkom, nakoľko pod jeho vedením, došlo k zmene pôvodného názvu združenia a odklonu od pôvodných stanov UN Veterán.  Preto z iniciatívy časti bývalých účastníkov mierových misií OSN spontánne vznikol návrh na založenie nového združenia rešpektujúceho oprávnené záujmy jeho členov,  mierotvorného poslania pod zástavou OSN. Tento návrh bol podporený  veľkou časťou aj ostatných bývalých účastníkov mierových misií OSN. Náčelník GŠ OSSR túto iniciatívu privítal a prezidenta UV VETERAN SLOVAKIA pozval na tradičné stretnutie, ktoré vykonáva aj s ostatnými občianskymi združeniami.

O vzniku nového občianskeho združenia vedenie UNVS informovalo i primátora mesta Sereď a na stretnutí 27.4.2012  s primátorom mesta Sereď sa diskutovalo  o možnosti našej spolupráce či už pri príprave 20.výročia vyslania žpr MS OSN zo Serede alebo aj iných aktivitách. Primátor mesta iniciatívu privítal a prisľúbil podporu nielen pri stavbe pamätníka pri príležitosti prvého vyslania prvej vojenskej misie Na Balkán pod záštitou OSN, ale aj v budúcich obdobiach.

O prítomnosti OZ UNVS na území posádky Sereď bol zároveň informovaný veliteľ ženijného útvaru na stretnutí  27.4.2012 s cieľom prerokovať možnosť vzájomnej spolupráce.

Prezident  Občianskeho Združenia UN-VETERAN SLOVAKIA svojim listom zo dňa 19.júna 2012 oslovil aj ministra obrany SR v ktorom mu dáva na vedomie, že za jednu z hlavných priorít činnosti UN-VETERAN SLOVAKIA pokladá organizovanie výchovných a vzdelávacích aktivít na školách a školských zariadeniach, ktoré by boli zamerané na zvýšenie popularity Ozbrojených síl SR, služby v OS SR ako i služby v mierových a pozorovateľských misiách  OSN a ich mierotvorný význam vo svete.  V liste sa uvádza že pre  Občianske združenie UN – VETERAN SLOVAKIA bude cťou propagovať ozbrojené sily Slovenskej republiky svojimi aktivitami a činnosťou na Slovensku aj v zahraničí a to hlavne odovzdávaním skúseností z pôsobenia v mierových misiách na prednáškach a seminároch organizovaných v rámci MO  SR na území jednotlivých regiónov celej Slovenskej republiky.

Aktivity

Dňa 2. júna 2012 sa zúčastnili pán Ščevík a pán Slivenský  „Dňa detí s Ozbrojenými silami SR“ v Palárikove, kde prezentovali výstavu fotografií z práce príslušníkov mierových síl OSN a dôstojne tu zastupovali naše občianske združenie UN Veteran Slovakia. Na tejto akcii sa tiež stretli s ministrom obrany SR. Informovali ho v krátkosti o práci nášho občianskeho združenia a o možnej spolupráci s MO SR pri spoluorganizátorstve 20.výročia odoslania prvej misie pod záštitou OSN a o príprave pamätníka pre UN veteránov.  Zhodli sa, že by bolo vhodné sa spoločne oficiálne stretnúť.(Stretnutie sa doteraz neuskutočnilo z dôvodu nestanovenie termínu zo strany MO SR)

Dňa 15. Júna 2012 boli zástupcovia Občianskeho združenia UN Veteran Slovakia pozvaní do Maďarska, na pozvanie podplukovníka v.v. Udvardi Endreho  prezidenta aliancie HUNGARIAN ALLIANCE OF MILITARY FELLOWSHIPS

Návštevy v Pákozd sa za UNVS zúčastnili viceprezident plk.v.v. Klimek, plk.v.v. Slivenský a pán Ščevík.

Na základe tohto stretnutia sa pripravuje  za riadenia viceprezidenta Jaroslava Valka a pána Radka Jelínka dohoda o spolupráci medzi oboma združeniami.

Na 16. Júna 2012 bol pripravený futbalový turnaj organizovaný k Svetovému dňu príslušníkov mierových síl OSN predpokladala sa  účasť členov UNVS, útvaru Sereď a útvaru z Nemeckej nad Hronom v priestore posádky Sereď. Táto aktivita sa však neuskutočnila, lebo na strane vojenských útvarov vznikli organizačné problémy.

Na pozvanie  primátora mesta Partizánske a Spoločnosti M.R.Štefánika sme sa zúčastnili na slávnostnom odhalení Štefánikovho ďalekohľadu 20. júla 2012 v areály hvezdárne v Partizánskom – Malé Bielice. Na slávnostnom akte sa zúčastnil minister školstva pán Dušan Čaplovič.  Za UN VETERAN SLOVAKIA sa tohto aktu zúčastnili  p.Jangl a p.Mičátek.

Dňa 01.08.2012 sa p. Jangl a p. Klimek zúčastnili rokovania organizovaného p. ministrom obrany a NGŠ OSSR v priestoroch MO SR k pripravovanej novele zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, kde sme za UNVS vyslovili nespokojnosť s obsahom a formou pripravovanej novely a navrhli aj niektoré spôsoby na riešenie.

V spolupráci s našim členom p. Ing. Pavlom Frankom nás v sídle nášho občianskeho združenia UN Veteran Slovakia v Seredi dňa 24.júla 2012 navštívil náš bývalý belgický spolubojovník z misie UNPROFOR p. Tibor Albert. Tento belgický veterán mierových misií sa zúčastnil misie UNPROFOR v rokoch 1993-1994 v radoch belgickej armády v sektore EAST, kde pôsobil v Erdute. V misii sa veľmi často stretával so slovenskými vojakmi, na ktorých má veľmi dobré spomienky a z tohto obdobia mu na Slovensku ostalo veľa priateľov. Pán Tibor Albert sa zaujímal o aktivitách a fungovaní nášho občianskeho združenia a nás informoval o ich UN Veteran Belgium a jeho činnostiach.

Na základe tohto stretnutia sa pripravuje  za riadenia viceprezidenta Jaroslava Valka  možná dohoda o spolupráci medzi oboma združeniami.

28. augusta 2012 sa v mestskom parku v Seredi pri Pomníku hrdinov SNP konal pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 68. výročia Slovenského národného povstania. Členovia UN VETERAN SLOVAKIA  položili kyticu kvetov k pamätníku a tým vzdali hold a úctu padlým, ktorí počas Slovenského národného povstania a v období II. svetovej vojny položili svoje životy za našu slobodu.  Aktu sa zúčastnili páni Jangl, Jelínek, Klimek, Ščevík.

01.09.2012, na Deň ústavy SR, bol pozvaný prezident UN VETERAN SLOVAKIA na slávnostné zhromaždenie prezidentom republiky, ktoré sa konalo na Bratislavskom hrade.

V dňoch 13.-16. septembra 2012 sa členovia UN VETERAN SLOVAKIA zúčastnili na odhalení pamätníka a kladenia vencov pri slávnostnom odhalení pamätníka slovenským vojakom v meste Ovruč  na Ukrajine, pozvanie sa uskutočnilo na základe pozvania nášho občianskeho združenia od Klubu generálov. Za UNVS sa akcie zúčastnili páni Mičátek, Kukliš, Slivenský a Hvalčák. Boli položené vence na  jednotlivých pamätných miestach mesta Ovruč.

V Trenčíne sa v dňoch 18. – 20. septembra 2012 uskutočnilo podujatie NATO EOD Demonstration and Trials 2012, ktoré zorganizovalo Trenčianske vojenské Centrum výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov. Podujatie bolo druhou expozíciou NATO EOD. Na podujatí a jeho príprave sa podieľal pán Jangl. V rámci galaprogramu, prebehol aj krst novej knihy, ktorá je určená prioritne pyrotechnikom a iným osobám zaoberajúcim sa výbušninami a ochranou pred výbuchmi výbušnín. Autormi knihy Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov sú Ing. Štefan Jangl, PhD a pplk. Ing. Vladimír Kavický. Súčasne táto publikácia poskytuje základné vedomostí o rozdelení výbušnín, roznetových systémov, výbušných a nástražných výbušných systémov ako jedného z prostriedkov útokov organizovaného zločinu a terorizmu. Poskytnuté informácie v publikácii sú v súlade so študijným programom Bezpečnostný  manažment v študijnom odbore  „Ochrana osôb a majetku“ na vysokých školách. Kniha vyšla s podporou Centra výnimočnosti pre EOD NATO Trenčín a občianskych združení  UN Veterán Slovakia a Česká a Slovenská obec delostrelecká.

Na pozvanie NGŠ OS SR dňa 22.septembra 2012 sa  pán Jelínek  zúčastnil na oslavách Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom. Počas pietneho aktu položil kyticu kvetov za naše Občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA.

11.11.2012 si vojnoví veteráni spoločne s rezortom obrany a pozvanými hosťami z Európy na Šafárikovom námestí v Bratislave pripomenuli Deň vojnových veteránov, ktorý organizovala pani veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.. Spomienkového podujatia pri príležitosti skončenia 1. svetovej vojny sa za naše združenie zúčastnili plk.v.v. Ing. Štefan Jangl PhD. a plk.v.v. Ing. Miroslav Klimek, ktorí položili veniec k pamätníku vojnových veteránov a vzdali úctu vojnovým veteránom všetkým čias.

 

29.11.2012 prebehlo  v Trenčíne  na veliteľstve pozemných síl stretnutie s veliteľom    brigádnym generálom Ing. Onřejom Novosadom a jeho zástupcom plukovníkom gšt. Ing. Karolom Navrátilom. Za riadiaci výbor UN VETERAN SLOVAKIA sa tohto stretnutia zúčastnili plk.v.v. Ing. Štefan Jangl PhD., pplk v.v. Ľubomír Mičátek a pán Dušan Ščevík.

Dňa 12. decembra 2012 na pozvanie ministra obrany SR na uvádzanie do Siene slávy novodobých veteránov sa zúčastnili aj zástupcovia  UNVS pán Jangl a pán Mičátek.

Dňa 13. decembra prebehlo spoločné rokovanie na podporu  20. Výročia odchodu našich ženistov do mierovej misie na Balkán so Zväzom vojakov Slovenskej republiky – klub Sereď. Počas stretnutia sme sa dohodli o vzájomnej informovanosti a spolupráci pri podujatiach organizovaných na území posádky Sereď.

Dňa 14. decembra 2012 predseda klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom pozval členov riadiaceho výboru občianskeho združenia  „UN – VETERAN  SLOVAKIA” na tretie výročie klubu. Na tomto stretnutí prebehlo aj rokovanie s Prezidentom  Zväzu vojakov SR plk.v.v.Ing. Michalom Bohunickým o spolupráci pri podpore sociálnych programov vojakov.

Občianske združenie UNVS má vlastnú internetovú stránku (http://www.webareal.sk/unveteransvk), ktorú sa snažíme podľa možností pravidelne aktualizovať a kde je možné získať informácie o činnostiach združenia.

V prvom roku svojho pôsobenia sa  riadiaci výbor zišiel na svojich zasadnutiach osem krát (16.4.,27.4.,14.5.,8.6.,9.7.,20.8.,9.11.,21.12.2012)  a v dňoch 28.12.2012 a 11.1.2013  prebehli ďalšie dve zasadnutia riadiaceho výboru k príprave snemu.

Naše občianske združenie  bude i naďalej podporovať a organizovať športové ako aj kultúrno-spoločenské podujatia pre svojich členov a hlavne motivovať mládež k úcte tradíciám našich úspechov v mierových misiách OSN. V dlhodobom horizonte by sme chceli rôznymi aktivitami prispieť aj ku rozvoju sociálnych potrieb a to najmä hľadaním možností zriadenie denného stacionárna, resp. hospica, pripadne získaním miest v stávajúcich zariadeniach.

Občianske združenie plánuje aj v roku 2013 organizovať akcie pre svojich členov. Akcie budú organizované podľa predloženého plánu, ale aj podľa kreativity členov občianskeho združenia, pričom chceme podporiť aj akcie na regionálnej úrovni.