O nás

 

Ako a kedy sme vznikli…

Vo februári 2012 prípravný výbor v zložení , Ing. Štefan Jangl PhD, Ing. Radislav Jelínek, Ing. Ľubomír Mičátek, p. Dušan Ščevík, podal v súlade so zákonom č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov návrh na registráciu občianského združenia pod názvom ” UN – VETERAN SLOVAKIA “. Dňa 7.3.2012 bol návrh ministerstvom vnútra schválený.

 

Ako sa stať členom Združenia…?

Členmi Združenia UNVS sa môžu stať bývalí aj súčasní profesionálni vojaci a občianski zamestnanci, ktorí vykonávali činnosť v prospech OSN a pod jej mandátom.

Každý záujemca o členstvo v UNVS musí najprv vyplniť prihlášku, členský príspevok sa neplatí povinne, ale podľa uváženia. Na našu činnosť si budeme musieť zarobiť. Ako to je na nás všetkých.

Po prijatí za člena bude potrebné zaslať podklady do našej databázy v pripravenom formáte ktorý dostanete mailom.

Naše združenie je záujmovou organizáciou a iné finančné výhody okrem tých, ktoré si sami zabezpečíme, nám z názvu “veteráni” nevyplývajú.

 

Čo robíme…

Cieľom Združenia je rozvíjať hrdosť na tradície účasti v misiách OSN a rozvíjať a upevňovať tak novodobé tradície. Zabezpečovať rozvíjanie činnosti na základe ich duševných a odborných možností a schopností pre ich ďalšie uplatnenie v prospech mieru vo svete na základe požiadaviek OSN a jednotlivých zainteresovaných strán.

 

Predmetom činnosti Združenia je aj : 

• aktívna spolupráca s orgánmi Ministerstva obrany / vnútra Slovenskej republiky pri vzdelávaní profesionálnych vojakov a činnosti, ktorých cieľom je sprístupnenie vedomostí a skúseností a príprava pre vyslanie do MM OSN,
• podpora pri výchove mládeže pri popularizácii vojenskej služby a rozvoji vlastenectva,
• aktívna činnosť v rozsahu verejného záujmu, aktivity v oblasti pomoci obyvateľom v období ochrany a likvidácie následkov živelných udalostí, ….
• psychická a sociálna podpora členov a sympatizantov Združenia formou pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, zabezpečovanie opatrovateľskej služby, psychická podpora pri pobyte v nemocnici, účasť na vojenských pohreboch a poskytovanie dostupnej pomoci pozostalým,

• spolupráca s útvarmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky a s inými občianskymi združeniami, ktoré majú podobné záujmy.

 

Organizačná štruktúra združenia:   

Čestný prezident UN Veteran Slovakia

generál v.v.Ing.Ondřej Novosad,PhD

prezident UN VETERRAN SLOVAKIA, plk v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD,štatutár

viceprezident pre ekonomiku a hospodárenie, plk.v.v. Ing. Dr. Miroslav Klimek,štatutár

viceprezident pre organizačné a medzinárodné vzťahy,pplk.v.v.Ing.Jaroslav Valko,štatutár

Členovia riadiaceho výboru:

pplk. v.v. Ing. Ľubomír Mičátek, pplk.v.v. Dr. Bernard Roštecký, pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban, mjr.v.v.Mgr.Ingrid Karásková, pplk. Ing. Rastislav Dubovecký