Správa o hospodárení OZ UN-Veteran Slovakia

za obdobie od 07. marca 2012 do 31. decembra 2012

V súlade so schválenými stanovami a v zmysle príslušných zákonov a nariadení týkajúcich sa činnosti občianskych združení Vám predkladám návrh správy o hospodárení OZ UN-Veteran Slovakia za obdobie od 07. marca 2012 do 31. decembra 2012.

V období do schválenia stanov OZ bola činnosť financovaná z dobrovoľných príspevkov zakladajúcich členov OZ, ktorí z vlastných zdrojov uhradili registračný poplatok a všetky ostatné nutné poplatky spojené s registráciou a zahájením činnosti OZ.

Dňom schválenia stanov a registrácie OZ je naša organizácia povinná viesť jednoduché účtovníctvo, čo je odo dňa 07. marca 2012 realizované a pohyb finančných prostriedkov je sledovaný v peňažnom denníku OZ-Veteran Slovakia oddelene na peňažnom účte a v pokladni OZ.

Po schválení stanov OZ a registrácii OZ na MV SR sa v priebehu mesiacov marec a apríl 2012 riadiaci výbor zišiel niekoľko krát a rozhodol o :

–         registrácii OZ na Štatistickom úrade SR – realizované dňa 18. apríla 2012, pridelené IČO OZ-Veteran Slovakia 42289408

–         založení účtu OZ v banke UniCredit pobočka Sereď – realizované dňa 30. apríla 2012, číslo účtu 1170702018, NKB 1111,

–         registrácii na Daňovom úrade SR príslušného podľa sídla organizácie tzn. na DÚ SR pracovisko Sereď – pridelené dňa 24. mája 2012  DIČO 2023507508

 

Stav finančných prostriedkov na účte je nasledovný :

príjem :  = 505,05 €

o    základný vklad – členovia org. výboru OZ 40,00 €
o    dobrovoľné príspevky členov OZ 465,00 €
o    úroky 0,50 €

výdavky : = 202,65 €

o    výber do pokladne OZ 150,00 €
o    poplatok za prevádzku internetovej stránky 12,75 €
o    poplatky za vedenie účtu 9 x 3,29 29,61 €
o    poplatky za výpisy z účtu, výber hotovosti a pripísanie zaslaných príspevkov 10,29 €

 

 

Zostatok na účte k 31.12.2012        302,40 €

 

Stav finančných prostriedkov v pokladni OZ :

o    príjem do pokladne – výber z účtu 150,00 €
o    výdavok z pokladne 30,00 €
nákup kytice na kladenie vencov pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov Bratislava
o    výdavok vo výške za zhotovenie 5 ks vencov na akciu OVRUČ 2012 120,00 €

 

Zostatok v pokladni OZ                     0,00  €

o    pripravovaný výdavok na zhotovenie kytice položenej na Bradle v roku 2012 30,00 €

 

Celkový stav finančných prostriedkov k 31.12.2012  302,40 €

 

 

OZ UN – Veteran Slovakia nevlastní  ku dňu 31. 12. 2012 žiadny hnuteľný a nehnuteľný majetok, ani majetkové práva.

OZ – UN Veteran Slovakia nemá ku dňu 31. 12. 2012 evidované žiadne záväzky a pohľadávky.

Spracoval a napísal : Ing. Miroslav Klimek – viceprezident OZ UN-Veteran Slovakia