2021

Oslava dňa vzniku Organizácie spojených národov

DEŇ OSN

Sviatok najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie sveta – Deň OSN, si vo svete pravidelne pripomínajú vo väčšine členských krajín medzinárodného spoločenstva. Vôbec po prvý krát sme tento sviatok z iniciatívy o.z. UN VETERAN SLOVAKIA oslávili v pondelok 25. októbra aj na Slovensku v meste Sereď. Vojnoví veteráni, členovia UNVS tak nielen znova zmysluplne naplnili hlavné poslanie svojej organizácie – šíriť a podporovať mierové myšlienky a úsilie našej republiky o mierové riešenie konfliktov vo svete, ale založili aj novú tradíciu na počesť OSN a mierových síl, ktorú si odteraz budeme každoročne pripomínať.

Ministerstvo obrany ako náš hlavný partner v napĺňaní cieľov združenia, sa stotožnilo s našim zámerom dôstojne si pripomenúť sviatok OSN a poskytlo nám plnú podporu a súčinnosť. Záštitu nad podujatím prijal minister obrany Jaroslav Naď a rozhodujúcu podporu poskytli Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Vysoko si túto ústretovosť zo strany našich partnerov vážime a samotný priebeh osláv je toho najlepším dôkazom. Mesto Sereď, v ktorom sa v roku 1993 začala jedna z najvýznamnejších tradícií našich ozbrojených síl, účasť v mierových misiách, žilo v pondelok pod vlajkou OSN. V dopoludňajších hodinách si účastníci osláv – hostia, vojnoví veteráni, predstavitelia ministerstva obrany a ozbrojených síl, zástupcovia samosprávy a partnerských spoločenských organizácií, uctili pamiatku slovenských vojakov, ktorí v službe mieru položili najvyššiu obeť. Pri pamätníku prvej jednotky v mierovej misii OSN – slovenského ženijného práporu v centre mesta položili vence a kytice a vzdali im hold pri tónoch hymny Slovenskej republiky. Nasledovala sv. omša v kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Mons. Biskup František Rábek. Vo svojej kázni, na príklade životnej a vojenskej cesty prvého veliteľa slovenského kontingentu v mierovej misii – plk. Ľubomíra Kolenčíka, pripomenul osudy mnohých slovenských vojakov, ktorí sa z misií vrátili domov a nie vždy boli ocenení podľa svojich zásluh a schopností. Slávnosť potom pokračovala hlavným programom v priestoroch kasárne ženijného práporu. Slávnostnú atmosféru umocnili nastúpené jednotky mierových síl v modrých baretoch tvorené vojakmi ženijného práporu zo Serede a jednotky protilietadlovej raketovej brigády z Nitry, ktorým velil veliteľ práporu pplk. Jozef Kasl. Po prinesení štátnej zástavy Slovenskej republiky nasledovalo podanie hlásenia štátnemu tajomníkovi ministerstva obrany Mariánovi Majerovi, ktorý jednotky pozdravil tradičným pozdravom Sláva vlasti vojaci. Pri tejto príležitosti štátny tajomník poďakoval všetkým slovenským vojakom v aktívnej službe aj vo výslužbe za prínos, ktorý od vzniku SR odovzdali svojou službou pod mierovou vlajkou OSN v medzinárodnom krízovom manažmente. „Naša úcta a vďaka patrí aj 243 príslušníkom ozbrojených síl, ktorí aktuálne reprezentujú Slovensko v modrých baretoch počas nasadenia v mierových a pozorovateľských misiách UNFICYP na Cypre a UNTSO na Golanských výšinách,“ zdôraznil.

Vzápätí sa prítomným s emotívnym prejavom prihovoril prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. Ing. Štefan Jangl PhD. Vyzdvihol historický význam medzinárodného spoločenstva v riešení vojnových konfliktov sveta a úlohu OSN v súčasnej dobe. Pripomenul účasť Slovenskej republiky v mierovom úsilí a nasadenie tisícok slovenských vojakov v mierových misiách, ktorí so cťou splnili a v súčasnosti plnia svoje úlohy a napĺňajú poslanie mierotvorcov. Vzdal im úctu, česť, poďakovanie a vysoké uznanie.

Po slávnostnom prejave prezidenta, štátny tajomník vyznamenal štyroch vojnových veteránov zlatou a striebornou pamätnou medailou ministra obrany. Vyznamenanie prevzali pplk. v.v. Ľubomír Mičátek, pplk. v.v. Ondrej Urban, pplk. v.v. Marián Bartek a pplk. v.v. Milan Kukliš . Po tomto akte nasledovala hlavná časť programu dekorovanie a udelenie vyznamenaní vojnových veteránov Radom UNVS I. a II. stupňa: „UN VETERAN SLOVAKIA, ktoré združuje vojnových veteránov mierových misií OSN, si na budúci rok pripomenie 10. výročie od svojho založenia. Vo svojich stanovách má okrem iného uvedené ako svoje hlavné poslanie, šírenie a udržiavanie idey mierového spolužitia národov v duchu Charty OSN. Zároveň podporuje všetky iniciatívy Slovenskej republiky vykonávané v mene mierového riešenia vojnových konfliktov, ktoré plnili a v súčasnosti plnia naši príslušníci ozbrojených síl v mierových misiách i operáciách krízového manažmentu. UN VETERAN SLOVAKIA vysoko oceňuje ich obetavú a náročnú službu mieru. Pri príležitosti jubilea organizácie združenie zriadilo vyznamenanie RAD UN VETERAN SLOVAKIA I. a II. Stupňa Za zásluhy a budovanie mieru. Rad je výberové vyznamenanie a udeľuje sa príslušníkom UNVS za obetavosť a rozhodné činy pri budovaní mieru, alebo ako ocenenie za dlhoročnú príkladnú službu. Rad sa udeľuje aj nečlenom združenia, fyzickým a právnickým osobám a členom partnerských veteránskych organizácií, ktorí sa zaslúžili o udržanie, budovanie a podporu mieru. Udelenie Radu je symbolickým prejavom vysokého uznania a poďakovania“.

Prezident UNVS plk. Štefan Jangl a viceprezident plk. Miroslav Klimek odovzdali v úvode slávnostného ceremoniálu vyznamenanie ženijnému práporu a dekorovali jeho bojovú zástavu modrou stuhou ako symbolu mierových jednotiek. „Slovenský ženijný prápor mierových síl OSN sa stal legendou. Nasledovníci tejto slávnej jednotky sú dnes príslušníci ženijného práporu Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ženisti zo Serede už takmer tri desaťročia tvoria súčasť všetkých slovenských jednotiek v mierových misiách a operáciách., ktorých sa naši vojaci zúčastňujú. Ich službu si vysoko vážime a ďakujeme“.

Následne Rad UNVS odovzdali mestu Sereď, ktoré si prevzal primátor Martin Tomčányi. „Vyznamenanie mestu Sereď je vyjadrením vďaky za to, že jeho samospráva dlhodobo podporuje aktivity občianskych združení UN VETERAN SLOVAKIA a Zväzu vojakov SR, ktoré realizujú vojenské tradície a mierové myšlienky konkrétnymi činmi a vďaka patrí i za starostlivosť o vojenské pamätníky na území mesta“.

Zlatý rad UN VETERAN Slovakia in memoriam bol udelený plukovníkovi Štefanovi Ivanovi a prevzala si ho jeho manželka pani Anna Ivanová. „Plukovník Štefan Ivan je v našich srdciach naveky, nielen ako kamarát, ale aj ako vojak ktorý na každom poste svojho pôsobenia dokázal, že je dobrým dôstojníkom, veliteľom aj človekom“.

Za vynikajúcu spoluprácu a podporu slovenských vojnových veteránov združených v UNVS a podporu slovenských vojakov v mierových misiách bol zlatý Rad udelený partnerom z rakúskej organizácie vojnových veteránov, osobne ich dlhoročnému predstaviteľovi generálovi Gunterovi Greindlovi. Zlatý Rad bol udelený aj Major Generalovi Jacques Paul Kleinovi a Lieutenant Generalovi Willy HANSETOVI. Prezident UNVS plk. Štefan Jangl odovzdal Rad aj štátnemu tajomníkovi Mariánovi Majerovi – za podporu mieru a vytváranie podmienok na pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl v misiách a operáciách krízového. Radom I. a II. Stupňa boli potom postupne vyznamenaní vojaci a dôstojníci, ktorí príkladne plnili úlohy počas služby v mierových misiách a operáciách slovenských ozbrojených síl. Mnohí z nich sú dnes v Sieni tradícií Ministerstva obrany SR, ako rtm. Peter Andreánsky, pplk. Jaroslav Valko, plk. Daniel Kostra, nrtm. Antonín Havlín, pplk. Daniel Bavolár, plk. Štefan Jangl, plk. Ľubomír Kolenčík, pplk. Peter Džurdženík , nrtm. Milan Krištof, ppor. In memoriam Igor Rigo. Radom UNVS boli vyznamenaní aj bývalí príslušníci mierových misií, ktorí zastávajú v ozbrojených silách najvyššie posty a dnes riadia krízový manažment – náčelník Generálneho štábu generál Daniel Zmeko, veliteľ Spoločného operačného veliteľstva genmjr. Ondřej Novosad, veliteľ pozemných síl genmjr. Ivan Pach, minister zdravotníctva brig. generál Vladimír Lengvarský, brig. generál Tibor Králik, brig.gen.doc. Boris Durkech prorektor Akadémie ozbrojených síl a zástupca hl. lekára ozbrojených síl plk. Jozef Ragan. Za klub generálov boli Radom UN VETERAN SLOVAKIA  ocenení genpor.v.v. Peter Vojtek, gen. v.v. JUDr. Tibor Gaplovský, genmjr.v.v. Ing. František Blanárik, genmjr. v.v. Ing. Jozef Zadžora, CSc., brig. gen. v.v. Ing. Štefan MEČÁR.  K dôstojnej atmosfére udeľovania vyznamenaní prispeli tóny neoficiálnej hymny medzinárodného spoločenstva, ktoré zároveň zvýraznili slávnostnú atmosféru celého podujatia konaného na počesť Dňa OSN.

Naše blahoželanie patrí všetkým vyznamenaným, zaslúžia si vďaku a úctu. UN VETERAN SLOVAKIA vyjadruje poďakovanie všetkým účastníkom podujatia a osobitne všetkým, ktorí podporili našu iniciatívu a spolupracovali s nami na zabezpečení a zorganizovaní osláv Dňa OSN – ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, ministerstvu obrany, Generálnemu štábu, pozemným a vzdušným silám, mestu Sereď, Ordinariátu OS a OZ a zvlášť mons. Františkovi Rábekovi, Zväzu vojakov Sereď a ženijnému práporu Sereď. Veríme, že si sviatok OSN pripomenieme aj v budúcich rokoch rovnako dôstojne.