2019

Ochrana kultúrneho dedičstva v mierových operáciách

Medzinárodná konferencia na túto tému sa uskutočnila, aj so
slovenskou účasťou, v dňoch 26. – 27. septembra 2019, v hlavnom
meste Rakúska, vo Viedni. Miestom konania konferencie bola už
tradične Národná akadémia obrany, ktorej komplex sa rozprestiera
priamo v centre mesta. V tejto najvyššej vzdelávacej inštitúcii rakúskych
ozbrojených síl organizuje Asociácia mierových síl Rakúska každý rok
sériu teoretických konferencií, nazvanú Fórum modrých prilieb. Ročník
2019 bol tentoraz venovaný téme ochrane a záchrane kultúrneho
dedičstva a kultúrnych pamiatok v oblastiach vojnových konfliktov, kde
pôsobia, či pôsobili mierové sily OSN, alebo kde na dodržiavanie mieru
dohliadajú vojenské jednotky Severoatlantickej aliancie, či iných
medzinárodných organizácií. Konferencie sa tentoraz zúčastnili
zástupcovia desiatich krajín z rôznych bezpečnostných, občianskych
a vzdelávacích inštitúcií. 

Občianske združenie zo Slovenska na podujatí zastupovalii prezident UN
VETERAN SLOVAKIA plk. v.v. Ing. Štefan Jangl PhD., pplk. Mgr. Ingrid
Tomeková PhD., pplk. v.v. Daniel Bavoľár PhD., a pplk. v.v. Dr. Bernard
Roštecký. Moderátormi blokov prednášok a prezentácií rozdelených do
dvoch dní, boli najvyšší predstavitelia rakúskej Asociácie mierových síl,
jej čestný prezident generál v.v. Gunther Greindl a  nový výkonný
prezident asociácie generál v.v. Gunther Hofler.
Po slávnostnom otvorení konferencie v úvode vystúpil prezident
Modrého štítu organizácie UNESCO, Dr. Karl Habsburg-Lotrinský, ktorý
bol aj oficiálnym odborným garantom celého podujatia. Modrý štít má na
starosti ochranu kultúrnych pamiatok vo svete v oblastiach zasiahnutých
vojnovým konfliktom, či prírodnou katastrofou. Habsburg vo svojej
prednáške zdôraznil, že UNESCO, ako medzinárodná kultúrna
organizácia nedisponuje svojou armádou a tak je vo vojnových
oblastiach odkázaná pri záchrane kultúrnych pamiatok na pomoc
a podporu mierových síl. Uviedol pozitívne príklady, kde sa takáto
spolupráca osvedčila, napríklad v misiách UNDOF, UNFICYP, UNMIK,
UNIFIL, UMMOGIP a ďalších. V prvom bloku potom vystúpili zástupcovia
z Libanonu, Joseph Kreidl zástupca UNESCO v Bejrúte a Joanne
Farkchakh Bajjaly, ktorý prezentovali svoje skúsenosti i postupy pri
záchrane kultúrnych pamiatok v Libanone, Sýrii a Iraku. Zaujímavým

príspevkom prvého dňa boli aj prezentácie talianskych karabinierov, ktorí
podrobne ukázali činnosť bezpečnostných síl a následnú záchranu
kultúrnych pamiatok v podmienkach medzinárodného organizovaného
zločinu. Svojimi príspevkami zaujali aj pani Dr. Laurie Rush z USA, ktorá
prezentovala prípravu a výcvik zameraný na záchranu pamiatok
v konfliktných oblastiach, pani Svetlana Jovič z Chorvátska zastúpkyňa
šéfa civilnej správy OSN v Libanone a tiež Dr. Friedrich Schipper
z veliteľstva Modrý štít v Rakúsku.
Druhý deň konferencie patril akademikom z rakúskej univerzity
Danube University Krems a vyvrcholením bola obsiahla prezentácia
slovenských skúseností pri ochrane kultúrneho dedičstva vo vojnových
oblastiach. Príspevok so zameraním na pôsobenie slovenských vojakov
v mierovej misii OSN UNTAES vo východnom Chorvátsku v rokoch 1996
až 1998, spracovali a prezentovali plk. Štefan Jangl a pplk. Daniel
Bavoľár. Obaja v misii pôsobili na vysokých postoch plk. Jangl ako veliteľ
slovenského kontingentu a ženijného práporu a plk. Bavoľár ako
príslušník veliteľstva misie na poste šéfa CIMIC. Štefan Jangl v úvode
prezentácie s poukázaním na medzinárodné právne normy, zdôraznil
význam ochrany kultúrnych pamiatok aj v neľahkých podmienkach
vojnového konfliktu. Oboznámil prítomných aj so slovenskými právnymi
normami, ktoré túto oblasť zastrešujú a podrobne rozobral aj prípad
porušenia medzinárodného práva ochrany kultúrnych pamiatok vo
vojnovom konflikte v bývalej Juhoslávii. Na príklade ostreľovania
historického Dubrovníka, ktorý je zapísaný v kultúrnom zozname
UNESCO. Poukázal na ľahostajnosť vojenských činiteľov vo vojne, čo sa
týka kultúrnych pamiatok. Srbský admirál Miodrag Jokič v decembri roku
1991 bol veliteľom námorného zoskupenia, ktoré zo svojich lodí
ostreľovalo Dubrovník, pričom zničilo niekoľko desiatok budov
s nevyčísliteľnou historickou hodnotou. Bol to príklad kultúrneho
ignorantstva i moderného barbarstva. Tento vysoký vojenský činiteľ
a zrejme vzhľadom k svojej hodnosti aj patrične vzdelaný admirál si bol
vedomý, že Dubrovník je pod zvláštnou ochranou UNESCO. Napriek
tomu sa iba prizeral na prebiehajúce ostreľovanie mesta a nevydal
podriadeným veliteľom krížnikov rozkaz, aby zastavili paľbu. Hagský
tribunál Jokičovi dokázal vinu za zničenie kultúrnych pamiatok
nevyčísliteľnej hodnoty a admirála odsúdil na 7 rokov odňatia slobody.

Tento príklad uviedol Š. Jangl len ako jeden z mnohých, ktoré sa počas
juhoslovanského konfliktu odohrali.
Podstatná časť prezentácie však bola venovaná pôsobeniu
slovenského ženijného práporu v mierovej misii OSN UNTAES vo
východnom Chorvátsku. Plk. Jangl i pplk. Bavoľár zdôraznili, že
činnosť slovenských vojakov-ženistov mala v svojej podstate aj
výrazný kultúrny potenciál, respektíve potenciál ochrany kultúry vo
všeobecnosti. Slovenskí príslušníci misie totiž svojou prácou
zachraňovali nielen materiálne kultúrne pamiatky a hodnoty,
napríklad odmínovaním priestorov v okolí pamiatkovo chránených
kostolov a odstraňovaním sutín v ich okolí (chrám Mikluševci), ale
podporovali aj obnovu a udržanie kultúry, zvykov a tradícií
u miestneho obyvateľstva. Na konferencii tento aspekt zarezonoval,
pretože doteraz nezaznel ani v jednom príspevku. Najvýraznejším
príkladom sa tak stalo obnovenie Slovenského domu v mestečku
ILOK na východe Chorvátska, kde slovenskí vojaci obnovili tento
rozsiahly miestny kultúrny stánok a vytvorili podmienky na
kontinuálne pokračovanie rozvoja kultúry, folklóru a zachovania
miestnych ľudových tradícií. Za tento počin si slovenskí
mierotvorcovia v svojom čase vyslúžili uznanie medzinárodného
spoločenstva a na konferencii si vyslúžili potlesk jej účastníkov. Ak
to zhrnieme v kontexte celého vyznenia konferencie, dali sme týmto
príspevkom podnet na ďalšie rozvíjanie témy ochrany kultúrneho
dedičstva vo vojnových konfliktoch. Organizátori sa rozhodli, že
budúci ročník konferencie bude opäť venovaný ochrane kultúrnych
hodnôt a kultúrneho dedičstva, so zameraním na výcvik a prípravu
vojakov v kultúrnej oblasti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *