2023

Dobová replikácia – Zásobovacia zemľanka z obdobia SNP

Naše občianske združenie – UN VETERAN SLOVAKIA v mesiacoch august – október 2023 úspešne zrealizovalo projekt dobovej replikácie (obnovy) tzv. Zásobovacej zemľanky z obdobia SNP, aké partizánske jednotky využívali na uskladnenie potrebných zásob po prechode SNP do hôr. Realizácia tohto projektu bola vykonaná v spolupráci s obcou Ľubietová, v katastri ktorej sa miesto stavby nachádza. Starosta obce Ing. Zajac nám na základe spomienok občanov obce – pamätníkov, ktorí sa SNP zúčastnili spresnil miesto, kde sa takéto zemľanky v rokoch 1944-45 nachádzali. Išlo o lokalitu Ľubietovská Bukovina – Krížne. Presné miesto je na parcele E 3364/3, koordináty N 48.688636 a E  19.465651. O tom, že na tomto mieste sa takáto zemľanka nachádzala, svedčia priložené fotografie: nález munície – náboje do guľometu, respektíve kovové výstuže (spevnenia) vojenských prepravných debien, ktoré sme pri úprave terénu na mieste našli.

         Tento projekt sme mohli realizovať len vďaka finančnej podpore ministerstva obrany SR v rámci dotačného programu pre rok 2023 podľa §2 písmeno a) až d) zákona číslo 435/2010 Z.z. z ktorého sme získali prostriedky na projekt pod názvom „Zásobovacia zemľanka SNP – drevozemná stavba“. Následne s nami podpísalo dňa 25.7.2023 ministerstvo obrany SR Zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2023 pod  Č. KaMO-EL-4/10-12-4/2023 a dňa15.8.2023 sme obdržali finančné prostriedky.

Týmto dňom sa začala praktická realizácia tohto projektu. V prípravnej fáze pred podaním žiadosti o dotáciu sme vykonali množstvo rôznych aktivít potrebných pre úspešnú realizáciu projektu ako:

  • štúdium literatúry a dokumentov z obdobia SNP (na obecnom úrade, M-SNP v B. Bystrici, vojenskom archíve v Trnave),
  • zháňanie obrázkov, náčrtov ako takéto zemľanky vyzerali,
  • obhliadky miest, kde boli zemľanky z o SNP už zrekonštruované (Kalište, Pohronský Bukovec, Telgárt a pod.),
  • na základe týchto informácii sme spracovali jednoduchý projekt stavby zemľanky, materiálové kalkulácie a možnosti postupov výstavby.

Pri samotnej príprave na realizáciu sme však zistili, že aj keď ide len o jednoduchú drevostavbu s pôdorysom menším ako 25 m2 museli sme obec Ľubietová ako príslušný orgán podľa §13 zák. 369/1990 o obecnom zriadení v spojení s §117 zák. č. 50/1976 (stavebný zákon) požiadať o stavebné povolenie (nestačilo ohlásenie drobnej stavby). I napriek tomu, že sme nemuseli predložiť všetky dokumenty v plnom rozsahu išlo o technicky a administratívne náročný proces (štandardné stavebné povolenie trvá niekoľko mesiacov). Povolenie pod. č. OCULUB-S2023/000280  zo dňa 19.9.2023 sme získali a dňa 24.9.2023 nadobudlo právoplatnosť. V tomto nám bol významnou mierou nápomocný starosta obce Ing. Pavel Zajac. Zároveň sme konzultovali na CHKO Poľana, či sa toto územie nenachádza v 5. stupni ochrany, kde je akýkoľvek zásah do prírody zakázaný, našťastie tomu tak nebolo.

Súbežne s administratívnymi úkonmi prebiehala aj samotná stavebná príprava. Dohodnutý dodávateľ dreva nám odstúpil od dohody, tak sme museli hľadať ďalších. Ponúkané ceny boli však vyššie ako bol náš rozpočet. Našťastie nám pomohol NGŠ gen. Zmeko cestou vojenských lesov Lešť. Prepravu dreva do Ľubietovej nám zabezpečili ženisti z vojenského útvaru Sereď pod vedením pplk. Duboveckého – zástupcu veliteľa. Začala výroba drevených prvkov a zostavenie zemľanky „na nečisto“ tak, aby po označení a rozobratí samotná stavba zemľanky na mieste bola čo najplynulejšia. Zároveň sme hľadali firmy, živnostníkov, ktorí by nám zabezpečili úpravu miesta, vyvezenie materiálu a samotnú stavbu na mieste. Kým sa nedozvedeli, kde sa stavba nachádza, tak bolo viacej záujemcov. Keď sme im ukázali miesto na mape a prístup (neprístup) na miesto, záujem nemal nikto. Nakoniec sa nám podarilo „zlomiť“ pána Hľadaja z Michalovej a s.r.o BAU Trade-in z Ľubietovej, v areáli ktorej na Podlipe sme si mohli zložiť drevo, makadam a všetko potrebné na stavbu zemľanky. Táto spoločnosť nám zabezpečila aj dopravu všetkého materiálu na miesto, úpravu terénu – podložia a nakrytie zemľanky, ako aj úpravu okolia zemľanky. V čom bol problém? Miesto stavby sa nachádzalo 14 km od Ľubietovej v lese pričom posledných 6 km nebola žiadna cesta, len zvážnica a turistický chodník. Na viacerých miestach boli spadnuté stromy a zosuvy pôdy, kde sa dalo prejsť len pešo. Keďže jednotlivé „guľáče“ vážili 30-50 kg ručná preprava (cca 800m) nebola možná. Preto sme so súhlasom obce a obecných lesov museli najprv odstrániť popadané stromy a upraviť terén, aby sa mohol bager a nákladné vozidlo dostať na miesto stavby. Išlo o tri úseky s celkovou dĺžkou cca 80 m. Len tieto práce trvali „chlapom“ z BAU Trade-in jeden deň. Náročnosť presunu na miesto dokumentuje to, že týchto pár kilometrov išla technika jednu hodinu tam a jednu naspäť. Úprava terénu, navezenie makadamu a materiálu zemľanky zabralo dva dni, pričom vykonali trasu 6 krát. Samotná stavba zemľanky trvala dva dni a zrealizovali sme ju v dňoch 27-28. septembra 2023 po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Finálna úprava (ručná) a osadenie informačných tabúľ prebehlo dňa 13.10.2023. Zároveň sme obec v zmysle zákona požiadali o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

       UN VETERAN SLOVAKIA ako organizácia vojnových veteránov mierových misií OSN, svojou činnosťou aktívne rozvíja aj historické povedomie o Slovenskom národnom povstaní, protifašistickom odboji v čase 2. svetovej vojny a o pôsobení novodobých vojnových veteránov slovenských ozbrojených síl v mierových misiách vo svete. Vybudovanie tejto dobovej replikácie – dôležitého zásobovacieho uzla v čase Slovenského národného povstania sme považovali za vec cti a vzdania úcty všetkým, ktorí za našu slobodu a mierovú budúcnosť obetovali svoje životy.

Pro domo:

Dobová replikácia zásobovacej zemľanky v lokalite Ľubietovská Bukovina – Krížne, aké sa budovali v období Slovenského národného povstania slúžili na uloženie zásob rôzneho materiálu – zbraní a munície, výstrojných súčiastok, potravín i zdravotníckeho vybavenia pre zabezpečenie partizánskych oddielov. Pravdepodobne, ako to vyplýva aj z historických dokumentov, zemľanku v období prechodu povstania do hôr využívali príslušníci oddielu npor. Kaličenka. Oddiel bol začlenený v organizačnej štruktúre 1. Československej partizánskej brigády J. V. Stalina, ktorej velil major Jegorov. Sídlom veliteľstva brigády bola Chata pod Hrbom (nachádza sa na lúke v Sedle pod Hrbom, 100 m západne od smerovníka červenej a modrej turistickej značky  a cyklotrás 5551 a 8597).   Partizáni z oddielu npor. Kaličenka prišli na Chatu pod Hrbom 17. novembra 1944. Oddiel bol doplnený na plný početný stav vojakmi a partizánmi, ktorí sa v tom čase nachádzali na chate po potlačení SNP a rozkazom Hlavného štábu partizánskeho hnutia v Československu sa koncom novembra sformoval na 3. partizánsky pluk. Veliteľom pluku bol menovaný F.J.Kaličenko. Pluk počas zimy 1944 – 45 vykonával diverznú činnosť na ľavej strane Hrona, pričom využíval zbrane, muníciu, trhaviny a iné materiály uskladnené aj v tejto zemľanke. Začiatkom februára 1945 sa pluk ocitol v operačnom priestore nepriateľa a odrážal nemecké útoky, 26. februára partizáni opustili svoje základne v tomto priestore a organizovane prekročili front kde sa zapojili do bojov proti fašistom po boku sovietskych a rumunských jednotiek.  

         

Miesto pôvodnej zemľanky,nájdené náboje a munícia z obdobia SNP

Úprava terénu,príprava lôžka a podkladu,žabovanie

Odkôrovanie guľatiny,príprava prvkov a ich poskladanie,pripravené na odvoz na miesto výstavby

Stavba zemľanky na mieste začína,stavba strechy,izolácia,zriadenie priezoru pri vchode,prihŕnanie,maskovanie

Osadenie označovacích tabúľ,označenie podľa zmluvy,zriadenie ohniska a osadenie lavičiek,výstavba zemľanky dokončená

Autor textu a fotodokumentácie: Jaroslav Valko