2022

Na poctu a spomienku legionárov

Československá obec legionárska a Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR,  zorganizovali netradičný zájazd – putovanie po Slovensku s cieľom pokloniť sa a uctiť si pri pamätníkoch a na pamätných miestach československých legionárov, ktorí v rokoch 1918 – 1919 bojovali za novú republiku. Po trojdňovom putovaní a návšteve vyše tridsiatky pamätných miest a cintorínov s hrobmi legionárov zavítali aj do obce Palárikovo. V minulosti sa obec nazývala Slovenský Meder a na jar v roku 1919 sa stala nástupiskom pre československých legionárov, ktorí bojovali proti maďarskej červenej armáde Béla Kunu na rieke Nitra v Nových Zámkoch. V Palárikove legionári – prevažne vojaci z talianskeho frontu – zriadili poľnú nemocnicu v Spolkovom dome a na železničnej stanici bol niekoľko dní v pohotovosti pancierový vlak legionárov, ktorý neskôr zasiahol do bojov o Nové Zámky. Na palárikovskom cintoríne bolo pôvodne 16 hrobov legionárov, v neskorších rokoch, ešte pred 2. svetovou vojnou ich pozostatky previezli do Čiech a ich rodiska. Na cintoríne zostali štyri hroby legionárov, ktoré obec udržiava a ich mená sú vytesané na pamätníku 1. svetovej vojny v obci. Každoročne 11. novembra sa pri ich pamätníku koná pietna spomienka. Starostka Palárikova, pani Ľubica Karasová privítala českých hostí na cintoríne pri hroboch legionárov. Potom sa vykonal slávnostný akt a pietna spomienka v réžii Československej obce legionárskej s vojakmi v historických uniformách francúzskych, talianskych a ruských legionárov. Mimoriadne dojímavá bola hymna Česka a Slovenska zaspievaná prítomnými naživo. Pri pamätníku vojakom 1. svetovej vojny a legionárom sa pietna ceremónia zopakovala. Delegácii a prítomným občanom sa prihovoril bývalý starosta Palárikova pplk. Bernard Roštecký s historickými informácii o pôsobení legionárov v obci Palárikovo. Obec Palárikovo, práve počas starostovania vojnového veterána z mierovej misie pplk. Rošteckého, pri príležitosti 100. Výročia ukončenia tzv. Veľkej vojny dala pamätník vybudovať a obnoviť hroby veteránov na starom cintoríne. Hosťom sa prihovoril aj viceprezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. Miroslav Klimek, ktorý predstavil našu organizáciu veteránov mierových síl a vyslovil sa za ešte intenzívnejšie budovanie kontaktov a vzťahov s našimi partnermi za riekou Moravou. Nasledovalo pohostenie hostí ž Čiech v miestnom kultúrnom Dome a pani starostka vyslovila presvedčenie, že sa opäť stretneme o rok či dva pri podobnom dôstojnom pietnom akte s priateľmi a vojnovými veteránmi z Českej republiky.

    Z Palárikova zamierila delegácia vojnových veteránov z Českej republiky do mesta Sereď, ktoré má v súvislosti s legionármi i novodobými vojnovými veteránmi Slovenskej republiky mimoriadne zaujímavú históriu. Zo Serede bola v roku 1993 vyslaná do mierovej misie OSN UNPROFOR na územie bývalej Juhoslávie, zmietajúcej sa vo vojnovom konflikte, prvá slovenská jednotka mierových síl. A rovnako historická je i skutočnosť, že práve v Seredi bola jedna z najdôležitejších základní československých legionárov, ktorí v roku 1918 bojovali o juh Slovenska. V Seredi bol v minulosti aj dominantný pamätník legionára, ktorý bol asi zničený a bez milosti odstránený, nevedno kam v roku 1958. Minulý rok mesto Sereď pamätník obnovilo s novou sochou, presnou replikou pôvodnej. Na námestí republiky pri soche legionára prítomných občanov a delegáciu privítal za mesto Sereď viceprimátor Ľubomír Veselický, prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. Štefan Jangl a predseda Zväzu vojakov SR klub Sereď pplk. Ondrej Urban. Na úvod boli prítomní oboznámení s históriou pamätníka legionára. Ten je zaradený do zoznamu vojnových hrobov a je poctou hrdinským obetiam pri obrane Slovenska. 

   Prítomným sa na pietnom akte prihovoril plk. Štefan Jangl, ktorý mimo iného zdôraznil: „Som nesmierne šťastný, že sa podarilo mestu Sereď v spolupráci s občianskymi združeniami obnoviť pamätník legionárov, ktorí pomáhali vybudovať južnú hranicu Slovenska v roku 1918. Legionári ako takí, nikdy nemôžu vymiznúť z našich myslí, pretože si musíme pamätať, že to boli tí, ktorí boli schopní a ochotní ísť bojovať a budovať náš spoločný štát Čechov a Slovákov.” Jeho slová doplnil pplk. Ondrej Urban – predseda Zväzu vojakov SR klub Sereď, ktorý uviedol, že mesto Sereď bolo oslobodené v 8. 12. 1918. Nakoľko bolo blízko hraníc s vtedajším Maďarskom, stalo sa centrom a posádkou 34. Legionárskeho pluku.

   Farárka Československej cirkvi husitskej Jana Šmardová Koulová zasvätila svoj život svojej cirkvi, ale aj obci legionárskej. Na pietnom akte vzdala úctu predkom a poďakovala mestu Sereď, že pozdvihlo to čo bolo zabudnuté a zničené. „Som rada, že tu stojíme pred nádherným pomníkom a môžeme ísť vztýčenou hlavou a ďalej predávať ďalším generáciám to čo je dôležité – lásku a hrdinstvo.“ Následne zaznela opäť v podaní všetkých zúčastnených Česká a Slovenská hymna. Delegácia sa potom presunula do Mestského múzea , kde si prezreli stále expozície i film, týkajúci sa histórie Serede a československých legionárov. V múzeu prebehlo i rokovanie prezidenta UN VETERAN SLOVAKIA a Československej obce legionárskej o posilnení ďalšej spolupráce i na základe zmluvných dohôd, ktoré sa pripravujú. Plk. Jangl odovzdal členom delegácie reprezentatívnu knihu o pôsobení Slovákov v mierovej misii UNPROFOR s názvom SLOVENGBAT i čestné odznaky nášho združenia. S priateľmi z Českej republiky sa stretneme o rok opäť pri pietnych a spomienkových aktoch a pri príležitosti pripomínania si spoločnej histórie, ktorá nás i po rokoch spája a nerozdeľuje.