2021

Vyznamenanie generála Kleina

1.september 2021 , USA – veľvyslanectvo SR v USA, Jacques Paul Klein – udelenie vojenského vyznamenania Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 1. stupňa

Na stránke veľvyslanectva SR v USA sa píše:

Dnes, pri príležitosti prijatia slovenskej ústavy 1. septembra 1992, sme boli nadšení, že sme na veľvyslanectve Slovenska mohli privítať toľko našich priateľov, aby sme oslávili takmer tri desaťročia základného dokumentu našej demokracie.

Rovnako sme boli nadšení, že sme mohli odovzdať najvyššie vojenské ocenenie Jacquesovi Paulovi Kleinovi, bývalému námestníkovi generálneho tajomníka OSN a kariérnemu členovi vyššej zahraničnej služby ministerstva zahraničných vecí za jeho úlohu pri posilňovaní slovensko-amerických väzieb.

J.P.KLEIN pri príležitosti udelenia Pamätného kríža náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 1. stupňa napísal :

Veľmi pekný obrad za účasti atašé komunity. Mohli ste tam byť, aby ste videli výsledky svojho úsilia. Vzdal som dlhú poctu v mojich poznámkach plukovníkovi Janglovi a jeho práporu.“

Návrh na udelenie Pamätného kríža náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 1. stupňa spracovalo vo februári 2020 o.z. UN Veteran Slovakia v spolupráci s genmjr. Ing. Ondřejom Novosadom, PhD. , ktorý bol v roku 2020 vojenský predstaviteľ pri Vojenskom výbore NATO a EÚ.

UN – Veteran Slovakia

……………………………………………..

útvar

N Á V R H

na udelenie vojenského vyznamenania Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 1. stupňa na základe § 154 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Hodnosť: generálmajor v.v.

2. Meno a priezvisko (titul): Jacques Paul Klein

3. Osobné číslo: –

4. Dátum a miesto narodenia, okres (v cudzine uviesť štát):

9. januára 1939 v Sélestate v Alsasku vo Francúzsku

5. Súčasná funkcia, útvar, nadriadené veliteľstvo:

Zástupca generálneho tajomníka OSN (Ret.)

6. Doba trvania služobného pomeru (dátum od kedy je v OS SR):

7. Zdôvodnenie návrhu:

Generálmajor v.v. Jacques Paul Klein sa narodil 9. januára 1939 vo Francúzsku. V súčasnej dobe žije vo Virginii v USA. Je vojenský expert pre operácie na udržanie mieru a pomoc pri prírodných katastrofách a mimoriadnych udalostiach.

V roku 1996 ho generálny tajomník OSN Boutros Boutros-Ghali vybral za dočasného správcu pre východnú Slavóniu, Baranja a Western Sirmium (UNTAES) s hodnosťou generálneho tajomníka. Ako vedúci misie mal celkovú zodpovednosť za velenie a riadenie mnohonárodným silám pozostávajúcich z 5000 príslušníkov vojenského personálu, 350 príslušníkov medzinárodnej civilnej polície, 100 mnohonárodných vojenských pozorovateľov.

J.P.Klein vytvoril zjednotený a efektívny tím zahŕňajúci personál z 28 rôznych krajín. S týmto tímom plánovali a vykonávali nebezpečnú a komplexnú demobilizáciu vyše 17000 srbských vojsk, vrátane niekoľkých zločineckých polovojenských jednotiek, úspešne demilitarizovali región a získali pod svoju kontrolu životne dôležité ropné polia Djeletovci kontrolované polovojenskými zločincami Arkanov, známymi ako Škorpióni a vrátili ich chorvátskej vláde.

Jeho misia rokovala o komplexnej štruktúre práv menšín a zárukách pre miestne obyvateľstvo, uskutočnila úspešné komunálne voľby pre 150 000 voličov a uľahčila návrat viac ako 100 000 vysídlených osôb do regiónu.

Generálny tajomník OSN Kofi Annan sa vyjadril, že UNTAES vždy považoval za svoju najúspešnejšiu misiu OSN. Život, dôstojnosť a majetok srbskej menšiny boli chránené, návrat utečencov bol úspešne ukončený a uskutočnili sa slobodné voľby. Región bol nakoniec úplne znovu začlenený do Chorvátska a mandát bol úspešne naplnený.

Na základe rozhodnutia J.P. Kleina sa postupne slovenský ženijný prápor a ostatné jednotky misie UNTAES aktívnejšie zapájali aj do konkrétnej pomoci miestnemu obyvateľstvu. Slovenskí vojaci často poskytovali pomoc aj občanom obcí s prevládajúcim obyvateľstvom menšín v tomto regióne, tak aby si zachovali svoju kultúru, tradície a jazyk.

Slovenský ženijný prápor bol zapojený do takmer všetkých aspektov tejto úspešnej misie OSN. Veľká časť úspechu misie sa dá priamo pripísať k mnohým príspevkom, vynikajúcej profesionalite, disciplíne a lojalite, ktorú príslušníci práporu dôsledne preukazovali pri dosahovaní cieľov misie.“ Takto hodnotil Jacques Paul Klein náš ženijný prápor. A bol to práve on, ktorý umožnil nášmu ženijnému práporu poskytnúť našim Slovákom z Iloku pomoc pri rekonštrukcii ich kultúrneho domu Ľudovíta Štúra. Na základe jeho inštrukcií ženijný prápor MS OSN mohol použiť svoje sily a prostriedky pri výstavbe Slovenského domu a po siedmych mesiacoch, 24. augusta 1998 bol tento kultúrny stánok Slovákov z Iloku daný do užívania.

Jacques Paul Klein sa niekoľko krát pozitívne vyjadril vo svojich vystúpeniach o plnení úloh ženijného práporu MS OSN a o splnených úlohách, ktoré mali mimoriadny význam pre úspech misie, napísal pochvalné listy aj prezidentovi Slovenskej republiky. Pri návštevách práporu a osobných rozhovoroch na HQ misie vždy podporil námety a požiadavky ženijného práporu MS OSN. Bolo cťou slúžiť s ním v mierovej misii UNTAES.

plk.v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD.

prezident

UN VETERAN SLOVAKIA