2018

Snem UN VETERAN SLOVAKIA

Snem občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA sa uskutočnil 27. októbra 2018 v priestoroch kasárne ženijného práporu v Seredi. Cieľom rokovania vrcholného orgánu združenia bolo vyhodnotenie doterajšej činnosti, načrtnúť ďalšie smerovanie práce v rôznych oblastiach, oboznámiť členov s hospodárením a zároveň aj oceniť najaktívnejších členov združenia. Jedným z najdôležitejších bodov programu bolo prerokovanie niekoľkých legislatívnych návrhov na doplnenie Zákona o vojnových veteránov.

Prítomní vojenskí veteráni, členovia združenia zvolili v úvode pracovné predsedníctvo snemu, ktoré tvorili prezident UNVS Ing. Štefan Jangl, PhD., Ing. Jaroslav Valko, Mgr. Ingrid Tomeková, PhD., Dr. Ing. Miroslav Klimek a Dr. Bernard Roštecký. Zároveň boli zvolené jednotlivé komisie, mandátová, volebná a návrhová, zapisovateľ a overovatelia zápisnice, čím bola naplnená formálna stránka rokovania snemu v súlade so stanovami združenia. Správu o hospodárení v období od 1. januára 2013 do 26. októbra 2018 predniesol viceprezident UNVS plk. v.v. Dr. Ing. Miroslav Klimek. UNVS vedie jednoduché účtovníctvo, ktoré je od 7. marca 2012 realizované a pohyb finančných prostriedkov je sledovaný v peňažnom denníku združenia, oddelene na peňažnom účte a v pokladni. Občianske združenie vykonáva svoju činnosť striktne na základe dobrovoľných finančných prostriedkov svojich členov a sympatizantov a každý rok je zapísané do Registra určených právnických osôb pre príjem 2% z príjmu dane fyzických osôb. Súčasťou tejto správy boli zdokumentované príjmy a výdavky, do ktorých mali možnosť nahliadnuť všetci prítomní na sneme. Najdôležitejším bodom programu snemu bola správa o činnosti. Predniesol ju prezident UN VETRAN SLOVAKIA plk. v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD., Správu predniesol formou videoprezentácie, ktorá najlepšie a najpútavejšie ukázala bohatú činnosť a aktivity združenia. V správe odzneli informácie o činnosti združenia v rámci spoločenských a oficiálnych udalostí, ako sú napríklad kladenie vencov pri príležitosti sviatkov ozbrojených síl, vojnových veteránov a pietne akty pri rôznych príležitostiach. Dôraz kladie združenie na niekoľko hlavných udalostí – pietny spomienkový akt v januári, keď si na sereďskom cintoríne uctievajú položením vencov a kytíc kolegu, kamaráta a spolubojovníka plukovníka Štefana Ivana, ktorý zahynul pri návrate z Kosova. V športovej oblasti je to futbalový turnaj, ktorý nesie názov plukovníka Ivana a celoslovenská strelecká súťaž. Významnou aktivitou je aj každoročné zabezpečenie letného tábora detí v Ľubietovej. Plukovník Jangl ocenil v správe aj veľmi dobrú spoluprácu s ministerstvom obrany a Generálnym štábom i spoluprácu so samosprávou v Seredi. Vysoko ocenil najmä pomoc pri organizovaní akcií zo strany ženijného práporu v Seredi. Vyjadrením poďakovania bolo ocenenie veliteľa práporu a hlavného poddôstojníka plaketou UN VETERAN SLOVAKIA. Plk. Jangl demonštroval aj bohatú zahraničnú spoluprácu združenia s partnermi v Rakúsku, Belgicku a Maďarsku. Prezident UNVS venoval pozornosť publikačnej činnosti združenia a predstavil knihy ktoré boli vydané s prispením a podporou združenia. Ide o knihy venované bezpečnostnej problematike – realizované v spolupráci so Žilinskou univerzitou s autorstvom plk. Jangla, publikáciu Slovenský dom v Iloku a poslednú publikáciu s názvom SLOVENGBAT, venovanú 25. výročiu vyslania slovenského ženijného práporu do mierovej misie OSN UNPROFOR a neskôr jeho pôsobeniu v rámci misie UNTAES. Na jej realizácii sa podielali spoluautori plk. Štefan Jangl. pplk. Bernard Roštecký a spisovateľ Imrich Szabó. Za zmienku stojí aj fakt, že kniha získala koncom októbra ocenenie Zlatú pečať za jednu z najkrajších kníh Slovenska za rok 2018. 

Člen riadiaceho výboru združenia pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban potom predniesol plán práce na budúce obdobie, ktorý v podstate reflektuje a rozvíja prácu a aktivity doteraz vykonané v rámci združenia. V rámci diskusie vystúpili s príspevkami viacerí prítomní a najviac zaujal pplk. v.v. Pavel Kvetan, ktorý vyzdvihol prácu ľudí, príslušníkov ženijného práporu i výcvikovej základne OSN v Nitre. Snem zvolil jednohlasne staronového prezidenta UN VETERRAN SLOVAKIA, plukovníka v.v. Ing. Štefana Jangla, PhD.,ktorý organizáciu povedie v ďalšom období. Do riadiaceho výboru UN VETERAN SLOVAKIA boli zvolení: pplk. v.v. Mgr. Ingrid Tomeková PhD., pplk. v.v. Ing. Ingrid Karásková, plk. v.v. Dr. Ing. Miroslav Klimek, pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban, pplk. v.v. Ľubomír Mičátek, pplk. v.v. Jiří Kvasnička a pplk. Dr. Bernard Roštecký.

Významným výstupom z rokovania a uznesenia snemu je návrh adresovaný Národnej rade Slovenskej republiky na doplnenie Zákona o vojnových veteránoch. Ide predovšetkým o to, že štatút vojnového veterána by mal byť odobratý dotyčnej osobe, ak táto spáchala obzvlášť závažný trestný čin, vražda, lúpež, či vlastizrada. Ďalej by mal byť tento štatút uprený osobe, ktorá sa hrdí príslušnosťou k slovenským vojnovým veteránom a pri získaní tohto štatútu uviedla nepravdivé údaje o svojej osobe a príslušnosti k vojnovým veteránom.

Vyhodnotenie uplynulého obdobia činnosti OZ UNVS – osnova

Vyhodnotenie uplynulého obdobia činnosti O.Z. UN Veteran Slovakia

(stručný prehľad prezentácie)

UN VETERAN Slovakia
občianske združenie

Základné princípy fungovania o.z.: – dobrovoľnosť,

– patriotizmus,

– nepolitičnosť,

– nezávislosť a

– zdieľanie rovnakých ideí

združuje občanov, ktorý zdieľajú spomínané princípy a pracovali v prospech a pod mandátom OSN (vojaci aj civili)

Vznik (reštart) združenia sa datuje na február 2012 ako dôsledok premenovania a zmeny stanov pôvodnej organizácie (Únia vojnových veteránov) .

Východiská: skúsenosti z prvej misie slov. ženistov na Balkáne (UNPROFOR, UNTAES)

 Hlavný cieľ: rozvíjať hrdosť na tradície účasti v misiách OSN a rozvíjať a upevňovať tak novodobé tradície, ktoré sú postavené na základných pilieroch OSN . 

Tri piliere činnosti OSN:

I. Udržiavanie mieru a bezpečnosti

II. Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd

III. Všestranný hospodársky a sociálny rozvoj

Ciele OSN:

Udržovať mier na celom svete

Rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi

Pomáhať národom spoločne pracovať na zlepšovaní životov chudobných ľudí

Byť centrom pre zosúlaďovanie krokov jednotlivých národov pri dosahovaní týchto cieľov

Vyhodnotenie uplynulého obdobia činnosti O.Z. UN Veteran Slovakia
Aktivity:

1. Podpora a účasť na spomienkových akciách

Vzdanie úcty novodobým veteránom, ktorí zahynuli pri plnení úloh, alebo zomreli 

3. Spolupráca so štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy

4. Spolupráca a aktivity so zahraničnými veteránskymi partnermi

5. Spolupráca s občianskymi združeniami 

6. Vzdelávacie aktivity

7. Humanitárna činnosť

8. Publikačná činnosť

9. Športové aktivity 

Zmluvy :

Dohody s MO SR a GŠ OS SR, krátkodobé zmluvy o prenájme 

priestorov MO SR

2. Dohody s orgánmi verejnej správy

3. Dohody s občianskymi združeniami

4. Dohody so zahraničnými partnerom

PODNET NA NÁVRH NOVELIZÁCIE PRÁVNEHO PREDPISU

Právny predpis: 

Zákon č. 463/2003 Z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vojnových veteránoch).

Adresát: 

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (navrhovateľ) 

Iniciatíva: 

UN – VETERAN SLOVAKIA, občianske združenie

Správa o hospodárení 2013 -2018

 Správa o hospodárení OZ UN – Veteran Slovakia

za obdobie od 01. januára 2013 do 26. októbra 2018

 V súlade so schválenými stanovami a v zmysle príslušných zákonov a nariadení týkajúcich sa činnosti občianskych združení Vám predkladám návrh správy o hospodárení OZ UN – Veteran Slovakia za obdobie od 01. januára 2013 do 26. októbra 2018.

OZ UN – Veteran Slovakia vedie jednoduché účtovníctvo, čo je odo dňa 07. marca 2012 realizované a pohyb finančných prostriedkov je sledovaný v peňažnom denníku OZ UN – Veteran Slovakia oddelene na peňažnom účte a v pokladni OZ.

OZ UN – Veteran Slovakia : 

Je registrované na Štatistickom úrade SR odo dňa 18. apríla 2012, pridelené IČO OZ – UN Veteran Slovakia 42289408

Má založený účet v UniCredit Bank pobočka Sereď – odo dňa 30. apríla 2012, číslo účtu IBAN SK28 1111 0000 0011 7070 2018, 

Je registrované na Daňovom úrade SR príslušného podľa sídla organizácie tzn. na DÚ SR Trnava pobočka Galanta – DIČO 2023507508 pridelené dňa 24. mája 2012

OZ UNVS je pravidelne každý rok zapísané do Registra určených právnických osôb pre príjem 2% z príjmu dane fyzických osôb 

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov je uvedený v prílohe k Správe o hospodárení OZ UNVS. 

Príjmy z dobrovoľných príspevkov : 3.920,00 €

Príjmy 2% z výnosu dane z príjmu : 3.602,05 €

Výdavky na športové aktivity : 1.790,45 €

Výdavky na zhotovenie symbolov – zástavy a znaku UNVS, zhotovenie odznakov, plakiet 1.315,48 €

Nákup kytíc a vencov na pietne akty 639,85 €

Stav finančných prostriedkov na účte a v pokladni OZ UNVS je nasledovný :

Zostatok na účte OZ k 26. 10. 2018 777,88 €

Stav finančných prostriedkov v pokladni OZ : 

Zostatok v pokladni OZ k 26.10.2018 0,39 €

Celkový stav finančných prostriedkov k 26. 10. 2018 778,27 €

OZ UN – Veteran Slovakia nevlastní ku dňu 26. 10. 2018 žiadny hnuteľný a nehnuteľný majetok, ani majetkové práva.

OZ – UN Veteran Slovakia nemá ku dňu 26. 10. 2018 evidované žiadne záväzky a pohľadávky.

Spracoval a napísal : Dr. Ing. Miroslav Klimek – viceprezident OZ UN-Veteran Slovakia

pre ekonomiku.

plán aktivít na rok 2019

 Návrh plánu aktivít na rok 2019

UN VETERAN SLOVAKIA

Vzdanie úcty pri hrobe plk. Štefana Ivana (Obeť leteckého nešťastia slovenského An-24)

termín : 21. alebo 22. januára 2019

miesto : cintorín v Seredi, Svätá omša na pamiatku

súčinnosť: MO SR, OS SR, Ordinariát OS a OZ,

Oslavy 26.výročia odchodu žpr MS OSN na Balkán, 

termín: 2 máj 2019

miesto: kasárne Sereď 

súčinnosť: MO SR, OS SR, ÚVV, Zväz vojakov klub Sereď

usporiadanie športových a branných aktivít v letných detských táboroch

termín júl – august,

miesto: detské tábory

súčinnosť: MO SR, OS SR, Združenie žien v armáde, občianske združenie LIBETHA v Ľubietovej,

Deň detí s Ozbrojenými silami SR, prezentácia a výstava fotografií z práce príslušníkov mierových síl OSN, 

termín : 1. jún

miesto: podľa rozhodnutia MO SR

súčinnosť: MO SR, OS SR,

5 7.ročník streleckej súťaže v streľbe z pištole pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN,

termín : máj,

miesto : strelnica Sereď, v spolupráci s žpr, účasť asi 21 trojčlenných družstiev

súčinnosť: MO SR, OS SR, Slovenský zväz vojakov

6 7.ročník medzinárodného turnaja v mini futbale ,,Memoriál plukovníka Štefana Ivana, 

o Putovný pohár veliteľa Pozemných síl

termín : september 2019,

miesto: futbalový areál žpr Sereď, účasť minimálne šesť futbalových družstiev, / UVV, Zväzu vojakov klub Sereď, UVV, útvary OS SR./.

súčinnosť: MO SR, OS SR, ÚVV, mesto Sereď

Publikácia – Pozorovateľské misie OS SR 

Príprava publikácie : príprava 

termín : 2019

súčinnosť: MO SR, OS SR, VOJENSKY HISTORICKÝ ÚSTAV

Prezentácia Ozbrojených síl SR a mierových misií OSN,

Termín : priebežne počas roka,

miesto : prednášková činnosť na základných a stredných školách

súčinnosť: MO SR, OS SR, orgány miestnej samosprávy, ÚVV

Spolupráca s ordinárom OS a OZ 

Svätá omša na pamiatku padlých v mierových misiách,

Termín : priebežne počas roka,

miesto : (podľa dohovoru)

Spolupráca so zväzom žien v armáde 

Termín: (podľa dohovoru so Združením žien v armáde)

Spolupráca s medzinárodnými UN organizáciami 

termín : kladenie vencov – 11. november,

miesto : národný cintorín Brusel, Bratislava, Viedeň

súčinnosť: veteráni z Belgicka, veteráni z Rakúska

Starostlivosť (údržba a úpravy) o pamätník slovenským vojakom v OSN misiách

termín : priebežne počas roku,

miesto : Sereď

súčinnosť: MV SR

Vzdanie vďaky obetiam boja za mier, slobodu a demokraciu,

termín : priebežne počas roku,

miesto : účasť na akciách spoločenského a historického významu, kladenia vencov pri výročí SNP a iné /Bratislava, Sereď, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Brezová pod Bradlom, Košariská ./.

súčinnosť: MO SR, OS SR,

Konferencia: Fórum vojnových veteránov

termín : máj

miesto: Trnava

súčinnosť: MO SR, OS SR, ÚVV, Trnavský samosprávny kraj, modré prilby-Rakúsko

Pietne spomienkové stretnutie v Hejcoch 

termín: 19.1 2019,

miesto: Hejce

súčinnosť: MO SR, OS SR, ÚVV

Účasť predstaviteľov UN VETERAN na podujatiach zahraničných partnerov na základe pozvania

termín: priebežne

miesto: podľa pozvánok

Putovanie po stopách mierových misií na Balkáne – 2019

termín: máj – august 2019

miesto: Chorvátsko/Bosna a Hercegovina

súčinnosť: ÚVV

Aktivity organizované klubmi ÚVV SR a Zväzu vojakov klub Sereď podľa ich plánov

plk.v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD.  prezident

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *