2023

Memorandum o spojení síl

Bratislava – Posádkový klub Bratislava – Dulovo námestie

2.2.2023 – 15,00 hod.

Memorandum – budúcnosť spolupráce občianskych združení s MO SR

Posádkový klub v Bratislave poskytol svoje priestory na rokovanie signatárov OZ 7 + s cieľom ujasniť si možné cesty skvalitnenia spolupráce občianskych združení, ktoré spolupracujú s rezortom obrany. Prezident ZV SR plk,. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK privítal zástupcov občianskych združení – Klub generálov SR – genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK, UN Veteran Slovakia – plk. v.v. Ing. Štefan JANGL, Klub vojenských výsadkárov SR – plk. v.z. Mgr. Ing. Pavel ŠVELKA, Slovenský zväz vojakov v zálohe a športových branných aktivít – kpt. v.v. Ing. Michal KVANTA, Slovenský letecký zväz gen. Dr. M.R. Štefánika – plk. v.v. doc. Ing. Ivan KOBLEN,CSc.

Keďže ide o spoluprácu s ministerstvom obrany, na stretnutie signatárov vzniku ASOCIÁCIE VOJENSKÝCH OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ prijali pozvanie riaditeľka kancelárie ministra obrany Mgr. Monika MASARIKOVÁ, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martin JAKÁL, riaditeľka odboru sociálnej politiky – Ľubica FUSKOVÁ, vedúca oddelenia marketingu – Mariana ZAJACOVÁ, Ing. Richard ZIMÁNYI a pplk. Ing. Karol BREHOVSKÝ zo SEĽUZ.

Plk. MERŇÁK oboznámil prítomných s víziou vzniku Asociácie, do ktorej je možné zahrnúť v budúcnosti všetky združenia, ktoré budú mať o to záujem. ” Pre všetkých bude vstup na báze dobrovoľnosti. Cieľom je dosiahnuť lepšiu súčinnosť smerom ku štátnym orgánom, ktoré takto budú musieť brať vážnejšie pripomienky výsluhových dôchodcov, teda hlavne v sociálnej oblasti, “uviedol plk. MERŇÁK. Po jeho úvodnom slove sa rozprúdila vecná diskusia, ktorá potvrdila výhody založenia Asociácie, ale boli výhrady rokovať už teraz o stanovách. Generál VOJTEK navrhol, aby sa o stanovách, prijaté MV SR 2. 2. 2023, rokovalo aj so združeniami, ktoré majú záujem vstúpiť do Asociácie. Prítomní sa venovali aj ženám v OS SR a ich možné začlenenie do Asociácie, pretože v súčasnosti ich pôsobenie nie je tak ako v minulosti. Pritom žien vojačiek, ale aj ne vojačiek, je v rezorte obrany veľa. Malo by sa o tejto otázke hovoriť na konferencii, ktorú bude organizovať Zväz vojakov SR v septembri v Tatranských Zruboch a to hneď v prvom panely.

Stanovisko ministerstva predniesla i vzhľadom na diskusiu pani Mgr. MASARIKOVÁ. Podporila túto myšlienku a ministerstvo je pripravené vytvoriť potrebné zázemie. ” Pôjde hlavne o združenia, ktoré majú podpísanú zmluvu o spolupráci s ministerstvom. Ak sa ale ukáže záujem aj tých, ktoré zmluvu s nami nemajú podpísanú, nebránime sa ani tomu, že ak budú spĺňať podmienky, sme schopní podpísať zmluvy aj dodatočne, ” uviedla riaditeľka Kancelárie ministra obrany.

Po diskusii došlo k aktu podpisu očakávaného dokumentu – MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V RÁMCI ASOCIÁCIE VOJENSKÝCH OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ SR / AVOZ SR / . Svojim podpisom potvrdili všetci 7 predstavitelia OZ7 + ako zakladatelia Asociácie. . Rokovanie prítomní využili na vzájomné udelenie plakiet a medailí, ako ocenenie spolupráce z obidvoch strán – teda ministerstva obrany a občianskych združení.

Text a foto:       plk.v.v. Ing. Ivan Kvačkaj