2022

UN Veteran Slovakia u ministra obrany SR

Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď prijal delegáciu UN VETERAN SLOVAKIA vedenú jej prezidentom plukovníkom Štefanom Janglom. Prijatia sa zúčastnili plukovník Miroslav Klimek, podplukovník Jaroslav Valko a podplukovník Bernard Roštecký. Za ministerstvo obrany bol prítomný generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Jakál. Minister obrany pozval veteránov pri príležitosti udelenia vyznamenania – medaile k výročiu SNP podplukovníkovi Jaroslavovi Valkovi, veteránovi mierových misií UNPROFOR a UNTAES v bývalej Juhoslávii, veliteľovi slovenskej ženijnej jednotky v misii OSN – UNMEE v africkej Eritrei. Vyznamenanie symbolizuje zásluhy pplk. Valka o mier a jeho prácu v prospech vojnových veteránov Slovenskej republiky. Jaroslav Naď poďakoval združeniu UNVS za doterajšiu spoluprácu s ministerstvom obrany a ozbrojenými silami, aj za dôsledné dodržiavanie a šírenie mierových aktivít v duchu svojich stanov i Charty OSN. Vyzdvihol činnosť združenia na verejnosti, prácu s mládežou i pomoc, ktorú členovia združenia poskytli ozbrojeným silám v boji s covidovou pandémiou. Okrem iného na adresu činnosti UNVS povedal: „Veľmi sa teším z tohto stretnutia, pretože UN Veteran Slovakia vykonáva fantastickú prácu, mnoho veľmi pozitívnych aktivít v priebehu roka v spolupráci s ministerstvom obrany a samozrejme s jednou veľmi jasnou hodnotou, ktorá nás všetkých spája a tou je mier. Snahou ministerstva obrany je tieto aktivity podporovať organizačne aj finančne. Som rád, že práve táto organizácia zastupuje vojnových veteránov na Slovensku so správnou hodnotovou orientáciou ako mieru, tak i demokracie. Ďakujem UNVS aj za spoluprácu pri vypracovaní a pripomienkovaní rôznych strategických dokumentov ministerstva, akým je napríklad koncepcia prípravy obyvateľstva na obranu štátu., U vojnových veteránov je obrovská skúsenosť, ktorá napomôže pri ďalšom vzdelávaní v oblasti bezpečnosti a obrany aj smerom k mladým ľuďom a v konečnom dôsledku aj k širšej verejnosti.“

Prezident UNVS plk. Štefan Jangl poďakoval ministrovi obrany za doterajšiu podporu činnosti združenia a počas slávnostného aktu odovzdal Jaroslavovi Naďovi zlatý Rad UN VETERAN SLOVAKIA za zásluhy a budovanie mieru, ktorý mu bol udelený pri príležitosti osláv Dňa OSN 25. októbra v Seredi. Informoval ministra obrany o činnosti združenia v uplynulom roku, vyzdvihol najmä spoluprácu s ministerstvom obrany a ozbrojenými silami v spoločných projektoch. Medzi najväčšie patrili zorganizovanie Táborového dňa v povstaleckej obci Ľubietová za účasti širokej verejnosti, žiakov základných škôl i študentov stredných škôl z okolia a zorganizovanie osláv Dňa OSN – vôbec po prvýkrát na Slovensku. Oboznámil ministra  o pripravovaných aktivitách, projektoch a plánoch združenia, ktoré budú zamerané nielen na zastupovanie záujmov vojnových veteránov, ale aj na rozširovanie pôsobenia na verejnosti v duchu komunikačnej stratégie ministerstva obrany a posilňovaní miesta ozbrojených síl v spoločnosti. Stretnutie veteránov sa nieslo v príjemnej atmosfére a beseda s ministrom obrany, ktorá trvala takmer hodinu, priniesla mnoho hodnotných námetov na ďalšiu plodnú spoluprácu.