2022

Stretnutie s prezidentom SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster bol prvým recenzentom našej knihy SLOVENGBAT, ktorá v roku 2018 pri príležitosti 25. výročia vyslania prvej slovenskej jednotky Armády SR do mierovej misie OSN, vyšla v gescii UN VETERAN SLOVAKIA. Podporil vydanie tejto knižnej publikácie z pozície svojej autority, pretože vysoko hodnotí pôsobenie slovenských vojakov v mierových misiách vo svete, osobitne v bývalej Juhoslávii v misii UNPROFOR a UNTAES. Po prvý krát sa v roku 1993 zapojili slovenské ozbrojené sily do vojnového konfliktu s cieľom pod velením OSN priniesť mier do regiónu vo vojnovom konflikte. Podarilo sa im to počas päťročného pôsobenia v spomínaných misiách. Pán Rudolf Schuster ako bývalý prezident našej republiky a ako hlavný veliteľ jej ozbrojených síl, vždy hlboko vnímal a vážil si vojakov, ktorí pôsobili v zahraničí v mene mieru a svojou službou prispievali k jeho zachovaniu a udržaniu kdekoľvek vo svete v mierových operáciách. Po štyroch rokoch od vydania reprezentatívnej knihy, opisujúcej históriu našej misie a príbehy príslušníkov slovenského ženijného práporu mierových síl , sme mali tú česť odovzdať prezidentovi Rudolfovi Schusterovi prvý výtlačok knihy i pamätnú plaketu UN VETERAN SLOVAKIA na znak vďaky za podporu. Knihu i plaketu mu v Palárikove odovzdali spoluautori pplk.v.v. Bernard Roštecký a Ing. Imrich Szabó. Tretí spoluautor knihy plk.v.v. Štefan Jangl sa milej udalosti nemohol zúčastniť, ale jeho pozdrav prezidentovi sme odovzdali. Prezident Rudolf Schuster poďakoval a vo svojom príhovore zdôraznil, že nesmieme zabúdať na všetkých, ktorí svojimi činmi a konaním tvorili a tvoria novodobú históriu Slovenskej republiky.